بررسی باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی بر عملکرد تحصیلی با منطق فازی

بررسی باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی بر عملکرد تحصیلی با منطق فازی

فریبرز جباری فرد1 عذرا خدایی2 ایران کیانپور3

1) دکترای روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، بروجن،ایران
2) دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن، بروجن، ایران
3) دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن، بروجن، ایران

محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری(iscps.ir)
چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی دو یادگیری بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان است که با استفاده از متد منطق فازی انجام شده است. در این پژوهش ابتدا به بررسی عوامل مهم در باورهای انگیزشی پرداخته سپس راهبردهای یادگیری مطرح می‌شود بحث انگیزش و هوش‌هیجانی مطرح می‌گردد و با مشخص شدن عوامل موثر برآنها یک سیستم فازی با توجه به پارامترهای اثرگذار در عملکرد تحصیلی طراحی شده است و میزان تاثیر هر عامل بر عملکرد تحصیلی با نمودارهای خروجی مشخص می‌شود و نشان داده شده است که با بهبود خودکارآمدی و ارزش‌گذاری درونی و اضطراب امتحان عملکرد تحصیلی نیز بهبود می‌یابد و در حقیقت تاثیر مثبت بر عملکرد تحصیلی خواهد داشت.
کلمات کلیدی : باورهای انگیزشی راهبردهای شناختی عملکردتحصیلی راهبردهای یادگیری منطق فازی.