بررسي تاثیر شادکامی دانش آموزان دختر بر پیشرفت تحصیلی آنان(مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه زاهدان)

بررسي تاثیر شادکامی دانش آموزان دختر بر پیشرفت تحصیلی آنان(مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه زاهدان)

فریبا ناروئی1 مصطفی رخشانی مهر2

1) کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد واحد قائنات
2) دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه سیستان وبلوچستان

محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری(iscps.ir)
چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسي تاثیر شادکامی دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی آنان است. این پژوهش به بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه¬ی شهرستان زاهدان و ارائه راهکار به منظور افزایش شادابی و نشاط در برنامه ریزی آموزشی پرداخته بود. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان دوره متوسطه دوره دوم شهر زاهدان به تعداد 34500 نفر تشکیل داده بودند که از این تعداد ۳80 نفر به عنوان نمونه بر اساس جدول مورگان در این پژوهش مشارکت داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد ۲۹ ماده ای شادکامی آکسفورد (روش نمره گذاری این آزمون شامل ۲۹ عبارت ۴ گزینه ای) بوده است . نتایج پژوهش نشان داد که شادابی، نشاط و وضعیت اقتصادی خانواده در برنامه ریزی آموزشی خصوصا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه مؤثر واقع شده است.
کلمات کلیدی : پیشرفت تحصیلی شادابی نشاط برنامه ریزی آموزشی