مقایسه طرحواره رهاشدگی،بدبینی و محرومیت هیجانی در بین افراد متاهل دارای تعهد ‏زناشویی و عدم تعهد زناشویی

مقایسه طرحواره رهاشدگی،بدبینی و محرومیت هیجانی در بین افراد متاهل دارای تعهد ‏زناشویی و عدم تعهد زناشویی

زهره مظاهری طهرانی1

1) زهره مظاهری طهرانی

محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری(iscps.ir)
چکیده :
این پژوهش با هدف مطالعه، مقایسه طرحواره رهاشدگی، بدبینی و محرومیت هیجانی در بین افراد متاهل دارای تعهد ‏زناشویی و عدم تعهد زناشویی انجام گرفته است. برای انجام تحقیق از میان کلیه افراد متاهل شهرستان ملارد در سال 1397 ‏ تعداد 100 نفر شامل 50 از افراد با عدم تعهد زناشویی از طریق مراجعه حضوری به دادگاه خانواده شهر ملارد و 50 نفر از افراد عادی متاعل به عنوان افراد دارای تعهد زناشویی انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه طرحواره یانگ ‏‎(YSQ-SF)‎ استفاده شده است. پس از جمع آوری داده ها از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل انجام شد. نتایج تحلیل داده ها از طریق آزمون تحلیل واریانس نشان داد بین افراد متاهل دارای تعهد ‏زناشویی ‏و عدم تعهد زناشویی از لحاظ ابعاد طرحواره ناسازگاری رهاشدگی، بدبینی و محرومیت هیجانی تفاوت وجود دارد.‏ و میزان مؤلفه های ناسازگاری رهاشدگی، بدبینی و محرومیت هیجانی ‏افراد فاقد تعهد زناشویی بیشتر از افراد داری تعهد زناشویی می ‏باشد.
کلمات کلیدی : رهاشدگی بدبینی محرومیت هیجانی تعهد ‏زناشویی