پیش بینی بهزیستی روانشناختی کودکان طلاق بر اساس ویژگیهای شخصیتی مادران کودکان طلاق تحت پوشش کمیته امداد

پیش بینی بهزیستی روانشناختی کودکان طلاق بر اساس ویژگیهای شخصیتی مادران کودکان طلاق تحت پوشش کمیته امداد

مدینه آقایی1 احمد میرجعفری2

1) نویسنده مسئول
2) همکار

محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری(iscps.ir)
چکیده :
هدف از پژوهش حاضر پیش بینی بهزیستی روانشناختی کودکان طلاق بر اساس ویژگیهای شخصیتی و سبک‌های فرزندپروری مادران بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان طلاق تحت پوشش کمیته امداد شهر رامهرمز در سال 1396 بود. در این پژوهش با توجه به چارچوب جامعة آماری 127 نفر از مادران کودکان طلاق به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی، ویژگیهای شخصیتی و سبک‌های فرزند پروری مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که، از میان ابعاد سبک‌های فرزند پروری، مؤلفه سبک مقتدرانه قادر به پیش بینی بهزیستی روانشناختی به صورت مثبت می‌باشد. از بین ابعاد ویژگیهای شخصیتی، مؤلفه روان نژندی(عصبیت) قادر به پیش بینی بهزیستی روانشناختی به صورت منفی و مؤلفه‌های برون گرایی، توافق گرایی قادر به پیش بینی مثبت می‌باشند.
کلمات کلیدی : بهزیستی روانشناختی سبک‌های فرزند پروری ویژگی‌های شخصیتی کودکان طلاق