رابطه عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان

رابطه عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان

امید سالاری1 دکتر فاطمه شهابی زاده2 دکتر محمد رضا میری3

1) کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
2) استادیار دانشگاه کاشمر خراسان رضوی
3) دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری(iscps.ir)
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بین عزت‌نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان در سال تحصیلی 95-94 انجام شد .روش پژوهش، توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان می باشند که بر اساس نمونه‌گیری تصادفي نسبتی – طبقه‌ای ‎با استفاده از جدول مورگان 183 نفر انتخاب‌ و پرسشنامه ها اجرا گردید. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، شامل پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) و پرسشنامه عزت‌نفس سازمانی پیرس، گاردنر، کامینگز و دان هام (1989) است. براي تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و داده‌ها از روش‌های آمار توصيفي و همچنين از آمار استنباطي نظير ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه به روش گام‌به‌گام با نرم‌افزار spssاستفاده گرديد. یافته ها نشان دادند که: بین عزت‌نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان رابطه معناداری وجود دارد (05/0>p). لذا با توجه به نتايج پژوهش هرچه عزت نفس سازمانی بيشتر شود؛ تعهد سازمانی نیز افزايش مي‌يابد.
کلمات کلیدی : عزت نفس سازمانی تعهد سازمانی پژوهش