رابطه بین هوش اخلاقی و عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان

رابطه بین هوش اخلاقی و عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان

امید سالاری1 دکتر فاطمه شهابی زاده2 دکتر محمد رضا میری3

1) کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
2) استادیار دانشگاه کاشمر خراسان رضوی
3) دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری(iscps.ir)
چکیده :
پژوهش حاضر باهدف بررسي رابطه هوش اخلاقی و عزت‌نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان در سال تحصیلی 95-94 انجام شد روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي بوده و براي تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و داده‌ها از روش‌های آمار توصيفي و همچنين از آمار استنباطي نظير ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه به روش گام‌به‌گام با نرم‌افزار spssاستفاده گرديد. در این پژوهش جامعه آماري ‎350 نفر بوده است که با کمک روش نمونه‌گیری تصادفي نسبتی – طبقه‌ای ‎با استفاده از جدول مورگان 183 نفر انتخاب‌شده‌اند. در جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر (1990)، پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005) و پرسشنامه عزت‌نفس سازمانی پیرس، گاردنر، کامینگز و دان هام (1989) استفاده‌شده است. نتايج نشان داد که بین هوش اخلاقی و عزت‌نفس سازمانی، فقط مؤلفه درستکاری باعزت نفس سازمانی رابطه معنی‌دار دارد (آمارهt = 4/7)، بين هوش اخلاقی و تعهد سازمانی، پیش‌فرض همسانی برای مدل با متغیر وابسته تعهد عاطفی (1624/0) و مستمر(6236/0) مورد تائید بود. اما در مدل با متغیر وابسته هنجاری (001/0) این پیش‌فرض برقرار نبود و بین عزت‌نفس سازمانی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد (05/0>p). لذا با توجه به نتايج پژوهش هرچه هوش اخلاقی بيشتر باشد عزت‌نفس سازمانی نيز بيشتر شده و تعهد سازمانی افزايش مي‌يابد.
کلمات کلیدی : عزت نفس سازمانی تعهد سازمانی هوش اخلاقی