بررسی اثر بخشی رویکرد یکپارچه نگر بر کاهش گرایش به مواد مخدر درمردان متاهل معتاد پس از ترك مواد مخدر

بررسی اثر بخشی رویکرد یکپارچه نگر بر کاهش گرایش به مواد مخدر درمردان متاهل معتاد پس از ترك مواد مخدر

مرضیه منصوری1 دکتر مریم فاتحی زاده2

1) کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
2) دانشیار دانشگاه اصفهان

محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری(iscps.ir)
چکیده :
هدف: این پژوهش بررسی تاثیر رویکرد زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر بر کاهش گرایش به مواد مخدر در مردان متاهل معتاد پس از ترک مواد مخدر، بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع نیمه تجربی بود. از بین مردان معتادی که مواد مخدر را ترک نموده و همسرانشان، شش زوج به صورت هدفمند انتخاب شدند. سپس قبل از اجرای مداخله و به منظور تعیین خط پایه، در سه نوبت به فاصله دو روز در میان پرسشنامه گرایش به مصرف مواد مخدر در بین مردان توزیع شد. در مرحله بعد، مداخله زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر اجرا شد. در حین اجرای مداخله، بعد از جلسات سوم، ششم و هشتم نیز، پرسشنامه توسط مردان تکمیل شد. پس از پایان مداخله، طی سه مرحله پرسشنامه به عنوان پیگیری توسط مردان شرکت کننده تکمیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد، رویکرد زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر موجب کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر در هر سه مرد شرکت کننده در این پژوهش شد و به طور معناداری موثر بود. نتیجه گیری: رویکرد زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر بر کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر در مردان متاهلی که مصرف مواد را ترک نموده اند، موثر است.
کلمات کلیدی : زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر گرایش به مواد مخدر