مقایسه ی حوزۀ طرد و بریدگی طرح واره های ناسازگار اولیه در متولدین سه دهه ی 50،60 و 70

مقایسه ی حوزۀ طرد و بریدگی طرح واره های ناسازگار اولیه در متولدین سه دهه ی 50،60 و 70

پانته آ وثوقی1 افسانه طاهری2

1) دانشجوی کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران
2) دکترای سلامت،دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران

محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری(iscps.ir)
چکیده :
چکیده: هدف از پژوهش حاضر مقايسه‌ي حوزۀ طرد و بریدگی طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه در متولدين سه دهه‌ي پنجاه، شصت و هفتاد ساکن تهران بود. روش پژوهش از نوع علي- مقايسه‌اي بوده و در اين پژوهش 90 شرکت‌کننده(غير باليني) با روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه‌هاي طرح‌واره‌ي يانگ(فرم کوتاه-90سؤالي) را تکميل کردند. داده‌ها با استفاده از روش‌هاي آماري تحليل واريانس تک متغيره‌ي يک‌راهه( آنوا)، با به‌کارگيري نرم‌افزارSPSS24 تحليل شدند. يافته‌ها نشان داد، حوزۀ طرد و بریدگی طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه با زیر مجموعۀ طرح واره های ناسازگار رهاشدگي/ بي‌ثباتي، بي‌اعتمادي/ بدرفتاري، محروميت هيجاني، نقص/شرم و انزواي اجتماعي/ بيگانگي در بین سه دهه ی 60،50 و 70 تفاوت معناداری نداشته اند.
کلمات کلیدی : حوزۀ طرد و بریدگی طرح واره های ناسازگار اولیه متولدین سه دهۀ 60 50 و 70