تاثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده با منطق فازی

فاطمه خدابخشی1 زهره معتمدی نژاد2

1) استاد دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشگاه فنی و حرفه ای،آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران جونقان، جونقان، ایران
2) دانشجوی کاردانی فناوری اطلاعات، دانشگاه فنی و حرفه ای،آموزشکده فنی و حرفه‌ای دختران جونقان، جونقان، ایران

محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری(iscps.ir)
چکیده :
هدف بررسی تاثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده است. هرچه میزان متغیرهای در اثر ورود افراد به محیط تعاملی اینترنت بیشتر گردد از میزان ارزش‌های خانواده نزد آنان کاسته می‌شود. مقاله حاضر به بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر هویت فرهنگی و سبک زندگی افراد و همچنین به چه میزان استفاده از اینترنت باعث شکسته شدن مرزهای سنتی خانواده‌های ایرانی می‌گردد پرداخته است. برای دست یافتن به این امر یک سیستم فازی طراحی شده و از بدست آمدن نتایج حاصله، این مهم حاصل شد که استفاده زیاد و خیلی زیاد از اینترنت به مقدار زیادی بر هویت فرهنگی و سبک زندگی اثرگذار است ولی تاثیر زیادی بر سنت‌های خانواده‌های ایرانی ندار و این نشان از هویت ملی و دینی بالای کشور ایران است.
کلمات کلیدی : اینترنت هویت فرهنگی ارزش‌های خانواده هویت ملی منطق فازی.