مدیریت در زندگی و جنگ به روش نادر شاه افشار

مدیریت در زندگی و جنگ به روش نادر شاه افشار

کامیار ده پناه1 امیرحسین ده پناه*2

چکیده :
دراین مقاله به شیوه زندگی وجنگ نادر شاه افشار ونحوه اعمال مدیریت ورهبری نادر شاه در چندین جنگ وی و نکاتی که یاعث موفقیت وبعضا ناکامی او در جنگها گردیده بررسی شده است. واز آنجا که علم نوین به این نتیجه رسیده است موفقیت وشکست اتفاقی نیست وعوامل متعددی موجب پیروزی وشکست یک رهبر یا فرمانده جنگ می شوند. قطعا توجه به این نکات وبه کار گیری آنها موجب موفقیت رهبران وفرماندهان و مدیران می گردد.نادر شاه افشار در اواخر عمر بیشتر عواملی که در این مقاله ذکر شده است و باعث موفقیت وی شده بود را نقض می کند . که نهایتا منجر به ناکامی و ازدست دادن جانش می گردد.
کلمات کلیدی : نادر شاه افشار ، مدیریت جنگ

جناب آقای / سرکار خانم کامیار ده پناه1 امیرحسین ده پناه*2
بدین وسیله گواهی میشود مقاله شما تحت عنوان مدیریت در زندگی و جنگ به روش نادر شاه افشار در کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO مورد پذیرش و چاپ قرار گرفته و با کد XBHB-EZGEH در شبکه علمی ایران نیز نمایه شده است.