مدیریت در زندگی و جنگ به روش نادر شاه افشار

کامیار ده پناه1 امیرحسین ده پناه2

1) کارشناس ارشد مدیریت اجرائی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی
2) کارشناس ارشد کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

محل انتشار : کنگره بین المللی علوم و مهندسی ژاپن - TOKYO(tuicet.com)
چکیده :
دراین مقاله به شیوه زندگی وجنگ نادر شاه افشار ونحوه اعمال مدیریت ورهبری نادر شاه در چندین جنگ وی و نکاتی که یاعث موفقیت وبعضا ناکامی او در جنگها گردیده بررسی شده است. واز آنجا که علم نوین به این نتیجه رسیده است موفقیت وشکست اتفاقی نیست وعوامل متعددی موجب پیروزی وشکست یک رهبر یا فرمانده جنگ می شوند. قطعا توجه به این نکات وبه کار گیری آنها موجب موفقیت رهبران وفرماندهان و مدیران می گردد.نادر شاه افشار در اواخر عمر بیشتر عواملی که در این مقاله ذکر شده است و باعث موفقیت وی شده بود را نقض می کند . که نهایتا منجر به ناکامی و ازدست دادن جانش می گردد.
کلمات کلیدی : نادر شاه افشار مدیریت جنگ