بررسی و تعیین حدود آستانه مداخله، معیارهای سمیت در حوادث مواد شیمیایی و پرتوی

بررسی و تعیین حدود آستانه مداخله، معیارهای سمیت در حوادث مواد شیمیایی و پرتوی

مجتبی محمدی1 سیدعلی نوریان2 امیرحسین لطفی3 شهاب انتشاری4

محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل(4carse.com)
چکیده :
رشد جمعیت جهانی و افرایش نیاز به صنایع مختلف مواد شیمیایی و پرتوی منجر به تجمع انواع آلاینده¬ها در محیط زیست و در مواقعی دچار بحران شده است. در حوادث شیمیایی و پرتوی نیاز به منابع اطلاعات¬ و استانداردهایی جهت تعیین وضعیت و تصمیم گیری در شرایط اضطراری بر اساس نوع و مقدار مواد و تشعشعات منتشر شده در محیط دارد. به عنوان هدف اول در این مقاله، تعیین و بررسی پارامترهای حدود آستانه مداخله، معیارهای سمیت و آستانه¬های دز مورد ارزیابی بررسی قرار گرفت. حدود آستانه مداخله و اقدامات اضطراری بر مبنای مقدار ماده منتشر شده و یا میزان تشعشعات رادیواکتیو می¬باشد. هدف دوم این مقاله، مطالعات و تحقیقات پس از شناخت فرآیند، هسته¬های پرتوزای شاخص که در سوانح پرتوی مختلف منتشر می¬شوند، بررسی و شناسایی شده است
کلمات کلیدی : پرتوی، مواد شیمیایی، HSE، AEGL، سمیت، زیستی

جناب آقای / سرکار خانم مجتبی محمدی1 سیدعلی نوریان2 امیرحسین لطفی3 شهاب انتشاری4
بدین وسیله گواهی میشود مقاله شما تحت عنوان بررسی و تعیین حدود آستانه مداخله، معیارهای سمیت در حوادث مواد شیمیایی و پرتوی در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل مورد پذیرش و چاپ قرار گرفته و با کد XBHF-DHGZD در شبکه علمی ایران نیز نمایه شده است.