بررسی مدل های سیستم انرژی مبتنی بر روش های بهینه سازی

بررسی مدل های سیستم انرژی مبتنی بر روش های بهینه سازی

بهار سالاروند1

1) کارشناس ارشد اقتصاد شهری، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.

محل انتشار : دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام(cau2019.ir)
چکیده :
انرژی یکی از اساسی¬ترین و مهم¬ترین عوامل و عناصر توسعه کشور می¬باشد و مفهوم انرژی پایدار زمانی تحقق خواهد¬یافت که انرژی به میزان کافی و به موقع در دسترس باشد به طوری که توسعه انسانی را در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تامین کند. بنابراین می¬توان گفت توسعه پایدار نیازمند روش¬ها و ملاحظاتی در عرضه و تقاضای انرژی می¬باشد. از یک طرف نیاز فزاینده و مبرم به انرژی الکتریکی و از طرف دیگر محدودیت منابع انرژی¬های تجدیدناپذیر و مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف حامل¬های انرژی لزوم برنامه ریزی انرژی را در فرایند توسعه اقتصادی به عنوان یک هدف مهم در توسعه پایدار اجتناب ناپذیر ساخته است. در این راستا مدل های انرژی، ابزاری استاندارد برای برنامه ریزی های انرژی هستند. در سال های اخیر تلاش های زیادی برای فرموله کردن و اجرای استراتژی های برنامه ریزی انرژی انجام شده است و مدل های انرژی مختلفی در جهان ارائه شده اند. این تحقیق به بررسی مدل ها و تحقیقات انجام شده در زمینه مدل های موجود عرضه بهینه انرژی می پردازد.
کلمات کلیدی : انرژی برنامه ریزی انرژی بهینه سازی انرژی مدل¬های عرضه انرژی