نقش کمال گرایی در پیش بینی خودکارآمدی ریاضی دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهرستان سیب و سوران

نقش کمال گرایی در پیش بینی خودکارآمدی ریاضی دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهرستان سیب و سوران

شهریار دهانی1

1) کارشناسی ارشد آموزش ریاضی، مؤسسه آموزش عالی فن و دانش، ساوه، ایران.

محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو(pcesconf.com)
چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی نقش کمال گرایی در پیش بینی خودکارآمدی ریاضی دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهرستان سیب و سوران انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماري اين پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهرستان سیب و سوران در سال تحصیلی 98-1397 تشکیل داد که از بین این افراد تعداد 350 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری خوشه ای چند مرحلهای به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به پرسشنامه خودکارامدی ریاضی و پرسشنامه کمال گرایی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان در SPSS-18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل داده¬ها نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین کمال گرایی مثبت با خودکارآمدی ریاضی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که رابطه منفی و معنی داری بین کمال گرایی منفی با خودکارآمدی ریاضی وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که کمال گرایی مثبت قادر به پیش بینی خودکارآمدی ریاضی در دانش آموزان بودند. نتایج این پژوهش بیانگر تأثیر زیاد کمال گرایی بر خودکارامدی ریاضی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان سیب و سوران می باشد. بر مبنای این نتایج باید توجه بیشتری به کمال گرایی در دانش‌آموزان داشت.
کلمات کلیدی : خودکارامدی ریاضی کمال گرایی دانش آموزان