بررسی تاثیر اشتغال زنان در جدایی زوجین و فروپاشی بنیان خانواده

بررسی تاثیر اشتغال زنان در جدایی زوجین و فروپاشی بنیان خانواده

سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی2

1) کارشناس ارشد حقوق خانواده ، گروه حقوق و معارف اسلامی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحدکرمان ، ایران
2) دکتری فقه و حقوق اسلامی ، استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحدکرمان ، ایران

محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو(pcesconf.com)
چکیده :
خانواده مهم‌ترین رکن جامعه انسانی است و زنان به‌عنوان همسر و مادر وظایف مهمی بر عهده‌دارند . ازاین‌رو خانواده و مسائل پیرامون آن به‌ویژه فعالیت زنان در محیط خارج از منزل که مرتبط با اجتماع است به‌عنوان یک موضوع مهم موردتوجه اندیشمندان قرار دارد زیرا یکی از مهم‌ترین وظایف زنان در هر جامعه‌ای نقش و مسئولیت آنان در برابر خانواده می‌باشد اين پژوهش باهدف بررسي تأثير اشتغال زنان در فروپاشی بنیان خانواده صورت گرفته است و سؤالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا اشتغال زنان در جدایی زوجین و فروپاشی بنیان خانواده تاثیر دارد یا خیر؟ روش تحقیق از نوع توصیفی_ تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات آن کتابخانه‌ای می‌باشد. درنهایت با بررسی این موضوع به این نتیجه رسیدیم که زنان با پرورش نسل آینده در هر جامعه‌ای نقش مهمی در توسعه اجتماعی آن جامعه دارند و اشتغال زنان نیز به‌عنوان یک پدیده اجتماعی دارای اهمیت فراوان می‌باشد زیرا همان‌گونه که باعث استفاده از استعداد زنان و توسعه فرهنگی و اقتصادی جامعه می‌گردد و رفاه و استقلال مالی برای زنان ایجاد می‌کند در مقابل به‌طور چشمگیری سبب افزایش بیکاری در مردان و کمرنگ شدن نقش زنان در محیط منزل و درنهایت افزایش درخواست طلاق از سوی زوجین می‌گردد درواقع صرف اشتغال و استقلال مالی زن باعث فروپاشی بنیان خانواده نمی‌شود بلکه زمینه‌ساز ایجاد اختلاف بین زوجین و فروپاشی بنیان خانواده می‌شود.
کلمات کلیدی : اشتغال زنان جدایی زوجین بنیان خانواده