بررسی وضعیت نفقه کودکان حاصل از باروری های نوین از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

بررسی وضعیت نفقه کودکان حاصل از باروری های نوین از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی2

1) کارشناس ارشد حقوق خانواده ، گروه حقوق و معارف اسلامی ، واحد کرمان ، دانشگاه آزاداسلامی ، کرمان ، ایران
2) دکتری فقه و حقوق اسلامی ، استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمان ، ایران

محل انتشار : کنفرانس بین المللی علوم انسانی و هنرهای زیبا دانشگاه آکسفورد انگلستان(ischps.com)
چکیده :
یکی از دستاوردهای مهم بشر در عرصه پزشکی درمان ناباروری زوجین با استفاده از روش‌های نوین باروری است. این پیشرفت علمی، همان‌گونه که نیاز زوجین به داشتن فرزند را برطرف نموده است، اما در مقابل پرسش‌های گوناگونی درزمینه های فقهی و حقوقی پیرامون این کودکان در ذهن زوجین استفاده‌کننده از این نوع باروری‌ها را به وجود ‌می آورد ازجمله پرسش‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که پرداخت نفقه کودکانی که با استفاده از این روش ها متولد می‌شوند برعهده چه کسی است؟ زوجین استفاده‌کننده از این نوع باروری یا افراد اهداکننده؟ پژوهش حاضر باهدف بررسی دیدگاه‌های فقه امامیه و حقوق ایران در خصوص وضعیت نفقه کودکان حاصل از باروری‌های نوین انجام‌شده است و در آن به بررسی این موضوع که چه کسی ملزم به پرداخت نفقه این نوع کودکان است و در صورت امتناع از پرداخت نفقه ، چه مجازاتی برای وی تعیین می‌گردد پرداخته‌ایم. روش پژوهش از نوع توصیفی _ تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات آن کتابخانه‌ای و از نوع فیش‌برداری از منابع موجود است.
کلمات کلیدی : نفقه باروری‌های نوین فقه امامیه حقوق ایران