سواد رسانه ای و نقش آن در زندگی حرفه ای ورزشکاران

عاطفه عزیزمرادی1

1) کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی- حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

محل انتشار : سومین کنفرانس ملی ارتباطات ورزشی: سواد ارتباطی و سواد رسانه ای در ورزش(sptconf.ir)
چکیده :
سواد رسانه ای به عنوان یک ابزار کارآمد به شهروندان توانایی می دهد تا در بین حجم عظیم اطلاعات، اطلاعات مورد نیاز خود را شناسایی و مورد استفاده قرار دهد. یک دسته از شهروندان که همانند سایر گروه های اجتماعی باید از مهارت و توانایی سواد رسانه ای برخوردار باشند، ورزشکاران هستند. آنها باید برای نوع ورزش خود، استانداردهای آن، نوع تغذیه و سایر اطلاعات مربوط به رشته ای که در آن فعالیت می کنند، اطلاعات مناسب و مورد نیاز خود را شناسایی و مورد استفاده قرار دهند.تولید اطلاعات در سطح وسیع توسط انواع رسانه ها به ویژه رسانه های مبتنی بر فنآوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، اهمیت برخورداری از سواد رسانه ای را برای همه شهروندان جامعه جهانی دوچندان ساخته است زیرا آنان باید بتوانند از میان حجم فراوان اطلاعات تولید شده، نیازهای اطلاعاتی خود را به بهترین شکل ممکن تامین کنند. با توجه به آنچه گفته شد این مقاله بر آن است تا به روش مطالعه کتابخانه ای، سواد رسانه ای و اهمیت آن در زندگی ورزشکاران را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.
کلمات کلیدی : سواد رسانه ای زندگی حرفه ای ورزشکاران