مدلسازی آزمایشگاهی اسلاشینگ سیال در مخازن استوانه ای فولادی تحت بار لرزه ای

مدلسازی آزمایشگاهی اسلاشینگ سیال در مخازن استوانه ای فولادی تحت بار لرزه ای

محمدرضا باقری1

1) کارشناس ارشد عمران گرایش سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، ایران -

محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری(9icsau.ir)
چکیده :
با توجه به قرارگیری بسیاری از شهرهای ایران در نواحی لرزه خیز، طرح لرزه ای سازه ها از اهمیت بالایی برخوردار است. علیرغم توسعه نرم افزارهای عددی در تحلیل دینامیک سازه ها همچنان برای برخی از مسائل، صحت سنجی این مدلهای عددی با اهمیت است. یکی از مسائلی که حل عددی آن همواره چالشی بوده تحلیل برهم کنش سیال با سازه در مخازن هوایی آب تحت اثر نیروی زلزله می¬باشد. به منظور تهیه مدلی که با آن بتوان صحت سنجی های عددی را بر مبنای آن انجام داد. در این تحقیق، مدل آزمایشگاهی از مخزن هوایی ساخته شده و با استفاده از میز لرزه به ازای پر شدگی های مختلف مخزن کرنش ها در هفت نقطه محاسبه و گزارش شده اند. نتایج کاملا گویای اثرات اسلاشینگ و کرنش ها بوده و نتایج این تحقیق میتواند به درک بهتر این پدیده کمک کرده و در صحت سنجی مدلسازی های عددی به کار رود.
کلمات کلیدی : مخزن هوائی آب مدل آزمایشگاهی اثر اسلاشینگ آب کرنش زلزله نورثریج اندرکنش سازه و سیال