بررسی روش‌های تحلیل حساسیت به آتش‌سوزی در مناطق جنگلی

بررسی روش‌های تحلیل حساسیت به آتش‌سوزی در مناطق جنگلی

یاسر عیاری1 ایرج حسن‌زاد2 علی امیدی3 علیرضا قمی4

1) 1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل،-مدیریت جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران،
2) دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعهسرا، ایران
3) دانشجوی دکترای جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران
4) دکترای جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران (envprouma.ir)
چکیده :
جنگل‌ها و مراتع به‌عنوان منابع تجدیدپذیر نقش بسیار مهمی در حیات بشر در کره‌زمین دارند، این منابع با رشد جمعیت و پیشرفت صنعتی به‌شدت تحت تأثیر فعالیت‌های انسانی می‌باشند. یکی از مخاطراتی که در دهه‌های اخیر به‌شدت این منابع را تهدید می‌کند وقوع آتش‌سوزی‌های عمدی و غیرعمدی در عرصه‌های جنگلی می‌باشد. در این مطالعه اقدام به بررسی پژوهش‌های انجام شده در زمینه آتش‌سوزی در مناطق جنگلی شد. روش‌های تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و مدل احتمالاتی نسبت فرآوانی (FR) به عنوان پرکاربردترین روش‌ها در زمینه تعیین حساسیت مناطق جنگلی به آتش‌سوزی می‌باشد که همراه با مدل Dong و مدل CFRISK مورد ارزیایی قرار گرفتند تا پژوهشگران بتوانند برای تهیه نقشه پهنه‌بندی حساسیت به آتش‌سوزی، بر حسب هدف و مشخصات منطقه مطالعاتی مناسب‌ترین مدل را انتخاب کنند. با تهیه نقشه پهنه بندی حساسیت به آتش‌سوزی مناطق بحرانی و حساس مشخص می‌شوند که مدیریت و مهار آتش‌سوزی‌های احتمالاتی برای این مناطق را فراهم می‌سازد.
کلمات کلیدی : پهنه‌بندی مهار آتش‌سوزی مدل گیلان