تاثیر عوامل محیطی و اندازه بذر بر میزان سبز شدن و رویش اولیه نهال¬های گونه¬های مختلف بلوط در ایران

تاثیر عوامل محیطی و اندازه بذر بر میزان سبز شدن و رویش اولیه نهال¬های گونه¬های مختلف بلوط در ایران

رقیه ذوالفقاری1 هاشم میری2 علیرضا فرجام فر3

1) عضو هئیت علمی دانشگاه یاسوج
2) دانشجوی کارشناسی ارشد علوم زیستی جنگل، دانشگاه یاسوج
3) دانشجوی کارشناسی ارشد علوم زیستی جنگل، دانشگاه یاسوج

محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران (envprouma.ir)
چکیده :
جنس بلوط دارای گونه¬های مختلفی است و در مناطق مختلف ایران و جهان با اقلیم¬های متفاوت پراکنش دارد. با توجه به اهمیت این جنس در جنگل¬های ایران (زاگرس و هیرکانی)، بذور چهار گونه بلوط واقع در آنها شامل بلوط ایرانی، دارمازو، وی-ول در زاگرس و بلندمازو در جنگل¬های شمال جمع¬آوری گردید و سپس درصد جوانه¬زنی و رویش اولیه نهال¬ها اندازه¬گیری شدند. پس از آن ارتباط بین این ویژگی¬ها با اندازه بذر و عوامل جغرافیایی بررسی گردید. نتایج نشان داد که بین گونه¬های مختلف بلوط از نظر اندازه بذر، جوانه¬زنی و ارتفاع نهال تفاوت معنی¬داری وجود نداشت اما گونه بلندمازو از اندازه بذر بزرگ¬تر و ارتفاع نهال بلندتری نسبت به سایر گونه¬های بلوط برخوردار بود. همچنین ویژگی¬های ذکرشده در بالا در بین بذور بلوط ایرانی با سه مبدا باشت (ارتفاع از سطح دریا و عرض جغرافیایی کم)، یاسوج (ارتفاع بالا و عرض جغرافیایی کم) و بانه (ارتفاع و عرض جغرافیایی بالا) مطالعه گردید. نتایج نشان داد که بذور بلوط ایرانی جمع¬آوری¬شده از بانه دارای ابعاد بذر بزرگ¬تر و ارتفاع نهال بلندتری بودند. به طور کلی نتایج نشان داد که در گونه¬های بلوط¬ ایران بین اندازه بذر و رویش اولیه نهال با مبداء بذر ارتباط مثبت وجود دارد، اما بر درصد جوانه¬زنی هیچ تاثیری ندارد. بنابراین جمع¬آوری بذور درشت¬تر می¬تواند موفقیت جنگل¬کاری¬ها را تضمین نماید.
کلمات کلیدی : بلندمازو بلوط ایرانی جنگل¬کاری دارمازو وی¬ول.