ارزیابی نارسایی های کالبدی روستایی (مطالعه موردی: روستای شیخ احمد)

ارزیابی نارسایی های کالبدی روستایی (مطالعه موردی: روستای شیخ احمد)

بهرام ایمانی1 آرزو مرادی2

1) دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران
2) دانشجوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشکده دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران

محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران (envprouma.ir)
چکیده :
روستا درلغت به معنای (رستن) و به معنای رویش است . از واژه ی روستا مکانی برای رویش تعبیر می شود روستا به مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته (اعم ازکشاورزی وغیرکشاورزی)گفته می شود که خارج از محدوده شهرها واقع شود دارای محدوده ثبتی یا عرفی مستقل باشد. و روستا مبدا تقسیمات کشوری است که از لحاظ زیستی (وضع طبیعی ،اجتماعی، فرهنگی واقتصادی ) همگن بوده اکثریت ساکنان واقعی آن به طور غیرمستقیم ومستقیم به یکی از فعالیتهای زراعی ،دامداری، باغداری بطور اعم صنایع دستی وصید یاترکیبی ازاین فعالیت ها اشتغال داشته باشند، درعرف به عنوان ده،آبادی،دهکده یاقریه نامیده می شود. وامروزه با فرایند گسترش شهرگرایی ورشد بی رویه شهرها ازیک سووکاهش اهمیت سکونتگاه های روستایی ازسوی دیگر همگام بوده برای توسعه سکونتگاه های روستایی ارزیابی نارسایی های روستا وتوجه به آسیب های روستایی اهمیت زیادی دارد این پژوهش با استفاده ازروش های توصیفی-تحلیلی وگردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای اسنادی ومیدانی(باپرسش ازمسئولان روستا ومردم محلی روستا) برگردآوری اطلاعات ازطریق مشاهده و مصاحبه پرداخته شده با مطالعه وشناخت وتحلیل نارسایی های روستای شیخ احمد ازدهستان دوجاق بخش ثمرین به نتایجی که ازاین تحقیق دست یافتم نشان می دهد که روستای مورد مطالعه علی رغم داشتن طرح هادی مصوب واجرای آن دارای نارسایی هایی در داخل روستا می باشد.
کلمات کلیدی : روستا نارسایی سکونتگاه روستایی آسیب شناسی شیخ احمد