ارزیابی نارسایی های کالبدی روستایی ؛ مطالعه موردی : روستای کنزق

ارزیابی نارسایی های کالبدی روستایی ؛ مطالعه موردی : روستای کنزق

بهرام ایمانی1 عباس کارگز2

1) دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران
2) دانشجوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشکده دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران

محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران (envprouma.ir)
چکیده :
توسعه کالبدی به عنوان یکی از ابعاد توسعۀ سکونتگاه¬های روستایی، بخشی از برنامه¬ریزی توسعه روستایی است که زمینه را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم می¬کند. با در نظر گرفتن اهمیت توسعه کالبدی روستاها و کارکردهای آن در توسعه پایدار روستایی، ضرورت توجه به مشکلات مربوط به آن اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر با موضوع ارزیابی نارسایی¬های کالبدی روستایی مطالعه موردی: روستای کنزق انجام گرفته است. هدف این تحقیق ارزیابی و تحلیل نارسایی¬های کالبدی موجود در روستای کنزق و ارئه پیشنهادات و راهکارهایی در راستای حل مشکلات موجود است. پژوهش حاضر به روش توصیفی _ تحلیلی انجام شده و با توجه به اهداف مورد نظر روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه‌ای ؛ اسنادی و میدانی می‌باشد. در روش اسنادی از تکنیک فیش‌برداری و در روش میدانی با پرسش از جامعه محلی و مسئولان روستا به گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده ، مصاحبه پرداخته شده است. نتایج و یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد نارسایی¬های کالبدی روستای کنزق در پنج زمینه اعم از مسکن، شبکه معابر، حریم¬های روستا، کاربری اراضی و بهداشت و محیط بسیار فراوان است.
کلمات کلیدی : روستا؛ مسکن؛ شبکه معابر؛ کاربری اراضی؛ بهداشت و محیط