ارائه مدل مدیریت ریسک برای استخرهای آبگرم معدنی براساس شاخص سلامت، ایمنی و محیط¬زیست

ارائه مدل مدیریت ریسک برای استخرهای آبگرم معدنی براساس شاخص سلامت، ایمنی و محیط¬زیست

حسین سعادتی1 طه محمدحسینی2 فاطمه ناصحی3 ملیحه شهمراد مغانلو4

1) استادیار گروه محیط زیست، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
2) دانش آموخته دکتری، گروه محیط زیست، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
3) استادیار گروه محیط زیست، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
4) داشجوی دکتری، گروه محیط زیست، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران (envprouma.ir)
چکیده :
با توجه به آمار قابل توجه افراد آسیب دیده در اثر عوامل ایمنی و سلامت و محیط زیست در استخرهای آبگرم معدنی، هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی برای سنجش و مدیریت ریسک در استخرهای آب گرم معدنی می باشد. در این تحقیق برای تهیه مدل مفهومی ریسک در چهار مرحله مطابق اصول استاندارد مدیریت ریسک ایزو 31000 اقدام گردید که شامل تعیین شمای کلی مدل، شناسایی پارامترها، ارزیابی و امتیاز دهی به پارامترها و تعیین طبقات مدل، اداره و ارائه راهکار و گزارش¬دهی بازخوردها می¬باشد. با مطالعه استانداردها و گزارش¬های تحقیقی برای آبگرم¬های معدنی و استخراج 37 پارامتر، وزن اثر آنها بر اساس پرسشنامه و مقدار خطر برای استفاده کنندگان با روش تحلیل فازی، بدست می¬آید. در مرحله بعد با توجه به محدوده استاندارد مجاز هر پارامتر، براساس وزن¬های بدست آمده و نظر کارشناسان سلامت، طبقات ریسک سلامت، ایمنی و محیط¬زیست در پنج محدوده برای هر پارامتر بدست آمد. سپس با تجمیع این پارامترها، نتیجه نهایی ریسک استفاده از هر استخر حاصل می¬شود. به منظور مطالعه و ارزیابی ریسک استخرهای آب گرم معدنی استان اردبیل با روش ابداعی این تحقیق، در ابتدا پرسشنامه¬های روش از شش استخر در بخش¬های مختلف استان اردبیل ثبت شد. سپس با استفاده از این روش، ارزیابی مدیریت ریسک شش استخر انجام شد. مطابق نتایج، بترتیب امتیاز ریسک، استخر قطورسویی و گاومیش¬گلی دارای سطح ریسک غیرقابل قبول بوده، آبگرم¬های قینرجه، شابیل، برجلو و سبلان در سطح ریسک زیاد قرار دارند.
کلمات کلیدی : آبگرم ریسک سلامت محیط زیست.