تأثیرسرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص سهولت کسب وکار بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با استفاده از رویکرد تغییر رژیم ملایم پنلی(PSTR)

تأثیرسرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص سهولت کسب وکار بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با استفاده از رویکرد تغییر رژیم ملایم پنلی(PSTR)

سید احسان حسینی دوست1 زهره زارعی2

1) استادیار و هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا
2) کارشناسی ارشد اقتصاد، گرایش نظری

محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار(3icmba.ir)
چکیده :
امروزه رشد اقتصادی از عوامل مهم برنامه ریزی اقتصادی هر کشوری می¬باشد و با توجه به اینکه معمولا کشورهای در حال توسعه دارای رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشورهای توسعه یافته هستند لذا در سال های اخیر توجه زیادی به اثرات عوامل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه معطوف شده است. براساس پژوهش¬های صورت گرفته در حوزه تئوری¬های رشد اقتصادی، متغیرها طی دوره های مختلف می¬توانند اثرگذاری متفاوتی را بر رشد اقتصادی داشته باشند در حالیکه در مطالعات پیشین اغلب تمرکز بر تحلیل رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن در چارچوب مدل¬های خطی کلاسیکی بوده و برخلاف مطالعات حوزه تئوری¬های رشد اثرگذاری متغیرها برای تمامی دوره¬ها بصورت یکسان در نظر گرفته شده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص سهولت کسب و کار بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه طی دوره زمانی 2010-2021 با استفاده از مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانلی (PSTR) می¬باشد. طبق یررسی¬های صورت گرفته شاخص توسعه انسانی به عنوان متغیر انتقال انتخاب شده است. همچنین آزمون¬های ضریب لاگرانژ والد(LMw)، ضریب لاگرانژ فیشر (LMf) و نسبت درست نمایی(LRT) غیر خطی بودن اثر گذاری متغیر¬های سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی، شاخص سهولت کسب و کار، شاخص توسعه انسانی و تورم بر متغیر رشد اقتصادی را تایید می¬کنند. با لحاظ نمودن یک تابع انتقال با دو حدآستانه ای که بیانگر یک مدل سه رژیمی است برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه به اثبات رسیده است. همچنین یافته¬ها حاکی از وجود دو مقدار آستانه¬ای برای متغیر شاخص توسعه انسانی معادل با 6339/0 و 1794/0 برای کشورهای در حال توسعه می¬باشد که بیان کننده رفتار متفاوت پارامترها در سه رژیم است. براساس یافته¬های حاصل از پژوهش برای کشورهای در حال توسعه و در رژیم اول، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و شاخص توسعه انسانی اثری مثبت و شاخص سهولت کسب و کار و تورم اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند و با ورود به رژیم دوم وسوم، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و شاخص توسعه انسانی اثری منفی و شاخص سهولت کسب و کار و تورم اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد که براساس این یافته¬ها می¬توان تحلیل نمود که کشورهای درحال توسعه باید شاخص توسعه انسانی خود را فراتر از مقدار حد آستانه ای1794/0 برسانند تا سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و شاخص سهولت کسب و کار به¬عنوان تقویت کننده و تشویق کننده بر رشد اقتصادی باشند.
کلمات کلیدی : کلمات کلیدی: رشد اقتصادی تأثیر آستانه¬ای سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی شاخص سهولت کسب و کار PSTR