بررسی رابطه بین خودپنداره با انگیزه پیشرفت در دانشجویان روانشناسی دختر

بررسی رابطه بین خودپنداره با انگیزه پیشرفت در دانشجویان روانشناسی دختر

آناهیتا میرعباسی1

1) دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت

محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی(asruma4.ir)
چکیده :
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خودپنداره با انگیزه پیشرفت در دانشجویان انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی _همبستگی بوده وجامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت در سال تحصیلی 1400_1401به تعداد 120 نفر بوده است و با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 70 نفر انتخاب شدند.ابزا گردآوری اطلاعت پرسشنامه و خود پنداره بک و استیر و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس می باشد.برای روش تجزیه تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است و همچنین در تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار 26 spss استفاده شده است.نتایج بدست امده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادبین خودپنداره و انگیزه پیشرفت(0.514=r)دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.یعنی هرچقدر دانشجویان خودپنداره باالتری داشته باشند.انگیزه پیشرفت تحصیلی در میان انها افزایش پیدا میکند. بنابراین با توجه به این که خودپنداره با انگیزه پیشرفت ارتباط دارد می توان با افزایش خودپنداری ازطریق اعمال روشهای مناسب تربیتی و غنی کردن محیط پرورشی انگیزه پیشرفت را ارتقا داد.
کلمات کلیدی : کلمات کلیدی : خودپنداره.انگیزه پیشرفت.دانشجویان دختر