بررسی مقایسه ای تاثیر شیفت کاری بر سلامت روحی و روانی پرستاران بیمارستان های شهرستان ارومیه

بررسی مقایسه ای تاثیر شیفت کاری بر سلامت روحی و روانی پرستاران بیمارستان های شهرستان ارومیه

فردانه قلی پور1 علی شریف زاده2 مظفر شریف زاده3

1) عضو هیات علمی دانشکده پرستاری دانشگاه ازادخلخال
2) دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه ازاد خلخال
3) عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی(asruma4.ir)
چکیده :
پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه ای نقش شیفت کاری بر سلامت عمومی و روحی و روانی پزشکان و پرستاران بیمارستان های شهر ارومیه اجرا گردیده است. برای این منظور، از بین جامعه 460 نفری پزشکان و پرستاران تعدادی از بیمارستانهای شهر ارومیه، نمونه ای به تعداد 210نفر برطبق جدول مورگان، انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر از نوع علی – مقایسه ای بوده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با روش های آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین سلامت روحی و روانی پزشکان و پرستاران روزکار و شب کار بیمارستان های شهر ارومیه تفاوت معنادار وجود دارد. بطوری که پزشکان و پرستاران روزکار نسبت به پزشکان و پرستاران شب کار از سلامت روحی و روانی بیشتری برخوردار بودند. تاثیر نوبت کاری در سلامت روان تا حدی است که ممکن است نوبت های کاری چرخشی و شبانه اثر منفی و نامطلوبی بر سلامت روان فرد بگذارد و تمام جنبه های زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد. زیرا با بهبود کیفیت خواب در پزشکان و پرستاران می توان انتظار داشت که کیفیت مراقبت های به عمل آمده از بیماران نیز ارتقاء یابد، بنابراین توجه به این امر بسیار ضروری می باشد.
کلمات کلیدی : سلامت روحی و روانی پزشکان پرستاران شیفت کاری