مقالات اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری

بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تیپ شخصیتی بر رفتارهای بهداشتی در دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

نویسندگان : مهرداد هوازاده1 اکبر احمد وند2 وحید بنیسی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : وحید بنیسی
کد IOI مقاله : XBDK-DEBAG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DEBAG

رابطه سلامت روانی با خلاقیت هیجانی و سبک های مقابله با تنیدگی در دانش¬آموزان

نویسندگان : مهرداد هوازاده1 اکبر احمد وند2 وحید بنیسی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : وحید بنیسی
کد IOI مقاله : XBDK-DEBAH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DEBAH

بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و عدم بخشودگی دیگری وعدم بخشودگی خود

نویسندگان : مهدی یارمحمدی1 الهام فتحی2 ابوالفضل حاتمی ورزنه3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مهدی یارمحمدی
کد IOI مقاله : XBDK-DEBBK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DEBBK

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه،تنظیم شناختی هیجان و هوش هیجانی در کودکان کار و کودکان عادی

نویسندگان : نسیم دامغانیان1 فائزه جهان2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : نسیم دامغانیان
کد IOI مقاله : XBDK-DEBHZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DEBHZ

اثر بخشی درمان مبتنی بر ذهن¬آگاهی بر بهبود علائم سندروم ضربه عشق و ذهن¬آگاهی در دانشجویان دختر با ویژگی روان¬رنجورخویی

نویسندگان : فرحناز اصغری کاکلر1 ایمان الله بیگدلی2 علی کیمیایی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : فرحناز اصغری کاکلر
کد IOI مقاله : XBDK-DECGA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DECGA

بررسی رابطه سبک شناختی وابسته به زمینه با سبکهای یادگیری در دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نویسندگان : طاهره حسنی صالح1 میترا کامیابی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : طاهره حسنی صالح
کد IOI مقاله : XBDK-DEDGZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DEDGZ

اثربخشی بازی درمانی نمایشی بر انگيزش تحصيلي، قضاوت اخلاقی و پرخاشگری دانش آموزان مقطع دبستان

نویسندگان : حميد كاظمي زهرانی1 مريم قربانی2 کبری نیک پی3 فرزانه ابراهیمی جوزدانی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : فرزانه ابراهیمی
کد IOI مقاله : XBDK-DEFZK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DEFZK

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش بهزیستی روانشناختی و کاهش تعارضات زناشویی در میان معلمان مقطع ابتدایی استان گیلان

نویسندگان : شهربانو محبی1 لیلا مقتدر2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : شهربانو محبی
کد IOI مقاله : XBDK-DEFBK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DEFBK

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان رشت

نویسندگان : شهربانو محبی1 لیلا مقتدر2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : شهربانو محبی
کد IOI مقاله : XBDK-DEFCZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DEFCZ

Cognitive behavioral lifestyle program as an adjuvant therapy in Acne excoriée: A randomized controlled trial

نویسندگان : maryam saedi sardabi1 zahra khoshnevisan2 arezoo moradi tavallayi3 mahdi razmara ferezghi4 Emadodin Darchini-Maragheh5
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : مریم سعیدی سردابی
کد IOI مقاله : XBDK-DEFED
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DEFED

بررسی و مقایسه صفات شخصیتی در بیماران مبتلا به زگیل تناسلی و افراد نرمال

نویسندگان : آرزو مرادی تولایی1 سیدکاظم رسول زاده طباطبایی2 وحید مشایخی3 مریم سعیدی سردابی4 مهدی رزم آرا فرزقی5 عمادالدین دارچینی مراغه6
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : آرزو مرادی تولایی
کد IOI مقاله : XBDK-DEFEF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DEFEF

کودکان استثنایی و راه های مقابله با چالش های آن در خانواده

نویسندگان : دکتر فرهاد کیانفر1 حسین سرداری2 عاطفه موسایی نیا3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : حسین سرداری
کد IOI مقاله : XBDK-DEGDK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DEGDK

بررسی اثرات منفی گفتمان کالاانگارانه بر ارتباطات اجتماعی

نویسندگان : امیر حسینی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : امیر حسینی
کد IOI مقاله : XBDK-DEGED
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DEGED

مقایسه مؤلفه‌های حقوق شهروندی زنان و مردان درکتاب‌های مطالعات اجتماعی دوره متوسطه ایران

نویسندگان : فرشته1 سوده2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : فرشته کرمی رباطی
کد IOI مقاله : XBDK-DEGEH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DEGEH

رابطه بین کیفیت زندگی و سلامت روان با ذهن آگاهی در معلمان شهرستان بهبهان

نویسندگان : آزاده بهادر قنواتی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : آزاده بهادرقنواتی
کد IOI مقاله : XBDK-DEGFZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DEGFZ

صفحه 3 از 11