مقالات دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی - پاریس

Radioactive wastewater and solutions: an Important challenge for humans and environment

نویسندگان : mohsen fathi aghbolagh mostafa khan1 azadeh ebrahimian pirbazari2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی - پاریس
آدرس وب سایت کنفرانس : parisconf.com
ارسال کننده : محسن فتحی آقبلاغ مصطفی خان
کد IOI مقاله : XCAZ-EDAKG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCAZ-EDAKG

Infinite Universes, Pshi Unit & Goopn Hypothesis

نویسندگان : Abbas Khaleghi1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی - پاریس
آدرس وب سایت کنفرانس : parisconf.com
ارسال کننده : عباس خالقی
کد IOI مقاله : XCAZ-EEHED
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCAZ-EEHED

Analysis of weight on bit on torsional stick/slip vibration of drill string

نویسندگان : Ali Makvandi1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی - پاریس
آدرس وب سایت کنفرانس : parisconf.com
ارسال کننده : علی مکوندی
کد IOI مقاله : XCAZ-EEKKG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCAZ-EEKKG

بررسی آرای ترافعی دیوان بین المللی دادگستری درتوسعه حقوق بشر

نویسندگان : پژمان الهامی طالشمیکائیل1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی - پاریس
آدرس وب سایت کنفرانس : parisconf.com
ارسال کننده : پژمانman الهامی
کد IOI مقاله : XCAZ-EFADG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCAZ-EFADG

نگاه کلی مدیریت یکپارچه شهری با ابعاد زیست محیطی و نقش آموزش فناوری اطلاعات در کاهش چالش زیست محیطی با تاکید بر توسعه پایداری شهری

نویسندگان : امیررضا ناظریه1 آناهیتا ناظریه2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی - پاریس
آدرس وب سایت کنفرانس : parisconf.com
ارسال کننده : امیررضا ناظریه
کد IOI مقاله : XCAZ-EFAEG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCAZ-EFAEG

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد صفر انرژی ZEB و تکیه بر سامانه های غیر فعال خورشیدی

نویسندگان : علی فاروقی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی - پاریس
آدرس وب سایت کنفرانس : parisconf.com
ارسال کننده : علی فاروقی
کد IOI مقاله : XCAZ-EFAEK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCAZ-EFAEK

Reinforcing building adobe by Laser Shock technology and thermal retrofitting

نویسندگان : MEHDI SAVARY1 AMINREZA SOLEIMANI AMIRSHEKARI2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی - پاریس
آدرس وب سایت کنفرانس : parisconf.com
ارسال کننده : مهدی سواری
کد IOI مقاله : XCAZ-EFAKG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCAZ-EFAKG

بررسی تأثیر فاکتورهای سبک بخشودگی برشادکامی زنان متأهل دانشجو

نویسندگان : پریسا نصری شیجانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی - پاریس
آدرس وب سایت کنفرانس : parisconf.com
ارسال کننده : پریسا نصری شیجانی
کد IOI مقاله : XCAZ-EFBBH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCAZ-EFBBH

مدیریت پسماند و تولید بیوگاز

نویسندگان : منا صادقی1 سید محمد موسوی سیسخت2 سحر محمدرضایی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی - پاریس
آدرس وب سایت کنفرانس : parisconf.com
ارسال کننده : سید محمد موسوی سیسخت
کد IOI مقاله : XCAZ-EFBDZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCAZ-EFBDZ

Classification of Sentinel-2 satellite imagery in Iran for geological purposes using deep convolutional neural networks: a case study for soil type identification

نویسندگان : Mostafa Kiani Shahvandi1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی - پاریس
آدرس وب سایت کنفرانس : parisconf.com
ارسال کننده : مصطفی کیانی
کد IOI مقاله : XCAZ-EFBDC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCAZ-EFBDC

بررسی و ارزیابی رسوب آسفالتین در مخازن نفتی

نویسندگان : سید محمد موسوی سیسخت1 علیرضا طیبی2 پوریا عبائی حسنی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی - پاریس
آدرس وب سایت کنفرانس : parisconf.com
ارسال کننده : سید محمد موسوی سیسخت
کد IOI مقاله : XCAZ-EFBDF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCAZ-EFBDF

The Effect of a Nasm Method (American Academy of Sports Medicin )Range of genu varum in Players of the Paleolithic team in Tabriz city

نویسندگان : Hamed shams abrigh1 Abolfazl taghipour2 amir mogadami3 Nader Shayegan Asl4
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی - پاریس
آدرس وب سایت کنفرانس : parisconf.com
ارسال کننده : حامد شمس ابریق
کد IOI مقاله : XCAZ-EFBHD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCAZ-EFBHD

Preparation of 6-mercaptopurine Imprinted hydrophilic Nanospheres as Novel Drug Delivery System

نویسندگان : Hamed khorami1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی - پاریس
آدرس وب سایت کنفرانس : parisconf.com
ارسال کننده : حامد خرمی
کد IOI مقاله : XCAZ-EFBKZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCAZ-EFBKZ

ساخت کرم سلولی ضد آفتاب گیاهی با استفاده از سرم خون انسانی

نویسندگان : حامد خرمی1 نگار صحراگرد2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی - پاریس
آدرس وب سایت کنفرانس : parisconf.com
ارسال کننده : حامد خرمی
کد IOI مقاله : XCAZ-EFBKA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCAZ-EFBKA

Synthesis of molecularly imprinted polymers for the application of selective Vindesine as Novel Drug Delivery System

نویسندگان : Mina Ghavidel Marghzari1 Kowsar Dolatiari2 Dana mohammadi3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی - پاریس
آدرس وب سایت کنفرانس : parisconf.com
ارسال کننده : حامد خرمی
کد IOI مقاله : XCAZ-EFBKB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCAZ-EFBKB

صفحه 1 از 21