مقالات دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی

مقایسه عملکردهای پنج سیستم مغزی وتغییرات خلقی در زنان یائسه و غیر یائسه شهر اصفهان

نویسندگان : بیتا هاشمی1 کریم عسگری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی عمومی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : بیتا هاشمی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFZZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFZZ

نقش هوش عاطفی و خودکارآمدی عاطفی در بهزیستی روانشناختی دانشجویان

نویسندگان : آذر کمالدار1 راضیه شیخ الاسلامی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی عمومی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : آذر کمالدار
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFZA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFZA

The Effect of Reflective Journal on the Reading Fluency of Iranian EFL Learners

نویسندگان : Narjes khatoon Samadi1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : آموزش زبان
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : نرجس خاتون صمدی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFZB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFZB

How the English Education in EFL Classes in Institutes of Iran Would Be and Should Be

نویسندگان : Abdorrahim Moghimi1 Halimeh Mohammad Mahmoudi2 Ahmad Dahtaei3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : آموزش زبان
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : عبدالرحيم مقيمي
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFZC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFZC

Study of the Relationship Between Culture and Learning New Language

نویسندگان : halimeh mohammad mahmoudi1 Abdorrahim Moghimi2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : آموزش زبان
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : حلیمه محمد محمودی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFZD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFZD

The Effect of Teaching Critical Thinking on Iranian EFL Learners Essay Writing

نویسندگان : Fatemeh Miri1
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : آموزش زبان
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : فاطمه میری
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFZE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFZE

اصحاب کساء در شعر اهل سنت

نویسندگان : جواد بحرینی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم سیاسی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : جواد بحرینی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFZF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFZF

نقش حکمرانی خوب در کاهش فسادوفقر

نویسندگان : عسکری1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم سیاسی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : عسکری پورحبیب
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFZH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFZH

تنوعات قومی فرصت یا تهدید

نویسندگان : عسکری پورحبیب1 پریسا دریایی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم سیاسی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : عسکری پورحبیب
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFZK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFZK

رابطه شبکه های مجازی با علائم اضطراب و افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی استان اصفهان

نویسندگان : الهام یوسفی1 زهرا تاجمیرریاحی2 فاطمه رازی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی بالینی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : الهام یوسفی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFAZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFAZ

بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و اضطرابی در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهرستان نجف آباد در سال تحصیلی91-90

نویسندگان : الهام یوسفی1 زهرا تاجمیرریاحی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی بالینی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : الهام یوسفی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFAA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFAA

Effectiveness of cognitive-behavioral therapy and mindfulness-based cognitive therapy on reduction of distress of patients infected by breast cancer in Martyrs Hospital (AS), Isfahan, Iran

نویسندگان : Elham Yousefi1 Zahra Tajmiirriahi2 Fateme Razi3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : روانشناسی بالینی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : الهام یوسفی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFAB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFAB

نقد تاریخ طبری

نویسندگان : ،اطمه حسین خراسانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : فلسفه و تاریخ
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : فاطمه حسین خراسانی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFAC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFAC

Methodology on quality of life and resilience role on the perseverance of secondary school students

نویسندگان : afshin.ranjbar1 fruozan.Bashirian2 abbas.Dehghan3 omidelhamijo4
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : افشین رنجبر
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFAD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFAD

رابطه سبک های تنظیم شناختی هیجان و سبک های مقابله با استرس با رضایت زناشویی در دانشجویان زن

نویسندگان : متین زادباقرنیای حقیقی کامل1 مقصود فقیرپور2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی عمومی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : متین زاد باقرنیای حقیقی کامل
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFAE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFAE

صفحه 1 از 21