بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار انتخاب سایت مرکز بازیافت پسماند شهری؛ مطالعه موردی شهر ساری

نویسندگان : رقیه محمدی سنکوری1 مبینا روحی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 9icsau.ir
ارسال کننده : رقیه محمدی سنکوری
کد IOI مقاله : XGFB-KFKZE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFB-KFKZE

جبران خسارت معنوي ناشي از تخریب منابع طبیعي در حقوق ایران

نویسندگان : روح الله ماقبل1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : قوانین، حقوق و حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست و مسائل اقتصادی و اجتماعی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : میلاد دانش پژوه
کد IOI مقاله : XGKB-KFKZD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFKZD

بررسی تاثیر وجود پوشش گیاهی بر حفاظت خاک

نویسندگان : زهرا محمدی راد1 فائزه سمندری بحرآسمان2 رقیه محمدلو3 علی پرویش4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : رویکرد اکولوژیک در مدیریت جنگل‌ها و مراتع
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : فائزه سمندری بحر آسمان
کد IOI مقاله : XGKB-KFKZC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFKZC

مقایسه خواص مکانیکی مخلوط آسفالتی نیمه گرم حاوی الیاف¬های طبیعی مختلف

نویسندگان : جنت فرخنده1 مهیار عربانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : عمران-مهندسی محیط زیست، توسعه پایدار شهری و روستایی و اکوتوریسم
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : جنت فرخنده
کد IOI مقاله : XGKB-KFKZB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFKZB

تعیین مقدار بهینه مواد آلی اضافه به خاک از نظر موثر بودن در تراکم خاک

نویسندگان : غلامحسین شاهقلی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ارزیابی، مدل‌سازی و مدیریت منابع آب-خاک-گیاه
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : غلامحسین شاهقلی
کد IOI مقاله : XGKB-KFKZA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFKZA

تأثیر کود دامی و تردد تایر تراکتور بر تراکم خاک رسی با اندازه گیری جرم مخصوص

نویسندگان : غلامحسین شاهقلی1 کلمل قادر نژاد2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ارزیابی، مدل‌سازی و مدیریت منابع آب-خاک-گیاه
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : غلامحسین شاهقلی
کد IOI مقاله : XGKB-KFKZZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFKZZ

تاثیرآموزش تفکیک پسماند از مبدا (منطقه مورد مطالعه: تولم شهر)

نویسندگان : فاطمه رمضانی حساس1 بابک توکلی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : عمران-مهندسی محیط زیست، توسعه پایدار شهری و روستایی و اکوتوریسم
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : فاطمه رمضانی حساس
کد IOI مقاله : XGKB-KFHKK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFHKK

توسعه پایدار شهری؛ تغییری همه جانبه

نویسندگان : ملیکا هداوند میرزایی1 امین شمس2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : عمران-مهندسی محیط زیست، توسعه پایدار شهری و روستایی و اکوتوریسم
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : ملیکا هداوند میرزایی
کد IOI مقاله : XGKB-KFHKH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFHKH

معیارهای انتخاب منطقه و ارزیابی وضعیت ذخیره‌گاهای جنگلی با رویکرد حفاظت از تنوع زیستی

نویسندگان : نرگس کاردگر1 محمد پورقاسم2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حفاظت، بازسازی و پویایی بوم‌سازگان‌های جنگلی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : نرگس کاردگر
کد IOI مقاله : XGKB-KFHKG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFHKG

Feasibility of implementing the REDD project in Middle Zagros: toward climate regulation and ecosystem services maintenance

نویسندگان : Seyede Tayebe Hoseini1 Fatemeh Jahanishakib2 Zahra asadolahi3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : حفاظت، بازسازی و پویایی بوم‌سازگان‌های جنگلی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : سیده طیبه حسینی
کد IOI مقاله : XGKB-KFHKF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFHKF

مروری بر اثرات سیاست های پروژه REDD بر کاهش تخریب جنگل در ایران و جهان

نویسندگان : سیده طیبه حسینی1 فاطمه جهانی شکیب2 زهرا اسدالهی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حفاظت، بازسازی و پویایی بوم‌سازگان‌های جنگلی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : سیده طیبه حسینی
کد IOI مقاله : XGKB-KFHKE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFHKE

تدوین بسته توانمندسازی ذی¬نفعان توسعه¬ی پایدار روستایی

نویسندگان : بهمن خسروی پور1 جمشید غریب2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : قوانین، حقوق و حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست و مسائل اقتصادی و اجتماعی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : جمشید غریب
کد IOI مقاله : XGKB-KFHKD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFHKD

درختان دیرزیست، فرهنگ و مردم

نویسندگان : زهرا امیری1 شهرام منصوری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : رویکرد اکولوژیک در مدیریت جنگل‌ها و مراتع
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : زهرا امیری
کد IOI مقاله : XGKB-KFHKC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFHKC

دانش بومی مردم جنگل نشین زاگرس در استفاده از جنگل و محصولات آن

نویسندگان : زهرا امیری1 شهرام منصوری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : جنگل‌شناسی، آتش‌سوزی، سلامت جنگل و تنوع زیستی
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : زهرا امیری
کد IOI مقاله : XGKB-KFHKB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFHKB

شیوع سرمی ویروس های آنفلوانزای پرندگان در طیور بومی شهرستان نیر

نویسندگان : آیدین عزیزپور1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : امنیت زیستی و کشاورزی سازگار با محیط زیست
محل انتشار : صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : envprouma.ir
ارسال کننده : آیدین عزیزپور
کد IOI مقاله : XGKB-KFHKA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGKB-KFHKA

صفحه 0 از 6205