1
درج کد مقاله
2
تایید استعلام مقاله
3
درج اطاعات پایه
4
درج نویسندگان
5
درج چکیده
6
آپلود فایل ها
7
تایید و ثبت مقاله
اطلاع کاربر گرامی؛ برای اینکه مقاله شما را بتوانیم در شبکه علمی ایران ثبت نماییم باید کد یکی از مقالات شما که در شبکه علمی ایران نمایه شده را وارد نمایید تا مقاله جدید خود را بتوانید در این شبکه درج نمایید شایان ذکر است فایل مقاله و تصویر گواهی مقاله نیز باید توسط همین فرم آپلود شود تا مقاله در شبکه علمی نمایه گردد.
توجه لطفا از ارسال مقاله های که قبلا در این شبکه نمایه شده خوداری فرمایید.