معماری و حفظ محیط زیست

نویسندگان : طلیعه بهرامی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : ﻃﻠﻴﻌﻪ ﺑﻬﺮاﻣﻲ
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZKD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZKD

ارزیابی میزان پایداری هنرستان¬های نوساخت بر اساس روش¬های اجرایی و مصالح به کار رفته در ساختمان

نویسندگان : محمدحسین عابدی1 محمدرضا عابدی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : محمدرضا عابدی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZACZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZACZ

بررسی تاثیر طراحی تجربهمحور در هنرهای شهری با هدف تعامل مثبت شهروندان و فضای شهر (موردپژوهی المانهای شهری پیرامون حافظیّه)

نویسندگان : مهشید بارانی1 راضیه هنردار2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : منظر شهري پايدار و توسعه
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : مهشید بارانی
کد IOI مقاله : XYZB-ZZAKE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZAKE

بررسی تأثیر مجموعه های تفریحی فرهنگی بر ارتقا سلامت روانی جوانان

نویسندگان : احسان مقتصدی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی و جامعه شناسی شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : احسان مقتصدی
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBZH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBZH

بهداشت محیط زیست ازمنظر قرآن وروایات

نویسندگان : سلیمان جهان تیغ1 سمیه جهان تیغ2 محدثه میر3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی محیط ‎زیست و محیط ‎زیست شهری
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : سلیمان جهان تیغ
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBFB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBFB

بررسی عوامل افزایش حس تعلق به مکان در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست

نویسندگان : فریبرز یعقوبی1 معصومه یعقوبی سنقرچی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست پایدار
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauem.com
ارسال کننده : فریبرز یعقوبی
کد IOI مقاله : XYZB-ZZBGK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZB-ZZBGK

بلند مرتبه سازي در قرن بيست و يكم با توجه به رويكردهاي سلامت و اثر پذيري بر روان و زندگي مردم

نویسندگان : فرید قاسمی1 نوید قاسمی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ceuconf.com
ارسال کننده : فرید قاسمی
کد IOI مقاله : XYZC-ZZDZB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZC-ZZDZB

(ارزیابی برنامه های آموزشی مسئولیت پذیری دانش آموزان

نویسندگان : سیمین سیری1 نرگس سیری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : سیمین سیری
کد IOI مقاله : XYZD-ZZEZE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZEZE

Assessment, Importance and application of premarital counseling and education: an analytical review of past researches

نویسندگان : seyed rahman hosseini1 faride esmaili2 somye abbasi3 jamshid mohammadi4
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : سید رحمان حسینی
کد IOI مقاله : XYZD-ZZEAB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZEAB

سلامت روانی و ورزش در طول عمر

نویسندگان : رحیم احمدزاده1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : رحیم احمدزاده
کد IOI مقاله : XYZD-ZZEBG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZEBG

بررسی پژوهشی میزان سنجش اثربخشی تحليلی رفتار متقابل با درمان شناختی در بهبود علائم مرضي شكست عاطفي دانشجويان

نویسندگان : توحید میدانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی بالینی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : توحید میدانی
کد IOI مقاله : XYZD-ZZECK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZECK

بررسی رابطه هوش معنوی مدیران و سلامت روانی کارکنان و رتبه بندی متغیرها با استفاده از تکنیک AHP فازی

نویسندگان : علیرضا کریمی1 دکتر حسین شریفی2 دکتر محمد عظیم خدایاری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم رفتاری در مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : علیرضا کریمی
کد IOI مقاله : XYZD-ZZEFC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZEFC

(روش ها تدریس : تأثیر انواع روش‎های تدریس در مدرسه بر یادگیری جامع‎پذیری دانش‎آموزان )

نویسندگان : فاطمه سیفی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : فاطمه سیفی
کد IOI مقاله : XYZD-ZZEHE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZEHE

بررسی رابطه بین کیفیت خواب و سبک زندگی با سالمت روان زنان یائسه

نویسندگان : رویا میرجلالیه شیرازی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی عمومی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : رویا میرجلا لیه شیرازی
کد IOI مقاله : XYZD-ZZEHG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZEHG

تعیین رابطه تاب آوری، هوش هیجانی و دلبستگی شغلی رضایت زناشویی در افسران متأهل ناجا اهواز

نویسندگان : پردیس ویسی شیخ رباط1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی بالینی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : پردیس ویسی شیخ رباط
کد IOI مقاله : XYZD-ZZEKD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZEKD

صفحه 1 از 78