شناخت شاخصه های مدیریتی اقتصاد مقاومتی در ارتباط با سامانهای شهری

نویسندگان : حسین حسامی1 حمید عرفانیان خان زاده2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : اسماعیل کلاته رحمانی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZFC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZFC

شناخت ابعاد ترجیحات محیطی شهروندان در ارتباط با کیفیت حضورپذیری در خیابان های شهری

نویسندگان : نازیلا مازندرانی1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري پايدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : نازیلا مازندرانی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZAAB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZAAB

بررسی مؤلفه های مهارت اجتماعی در کتاب علوم اجتماعی ششم ابتدایی

نویسندگان : نرگس طریقی1 خلیل غفاری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : نرگس طریقی
کد IOI مقاله : XYZD-ZZDHK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZDHK

امیدواری در غزلیات حافظ با تکیه بر روان شناسی مثبت گرا

نویسندگان : نسرین عینی1 اکرم عینی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : اکرم عینی
کد IOI مقاله : XYZD-ZZDKK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZDKK

مقایسه تحلیل محتوای دوکتاب درسی پیام های آسمانی پایه هشتم براساس تکنیک ویلیام رومی چاپ سال های تحصیلی 90-89 و 94-93

نویسندگان : شاهرخ محمدی1 سیده زهرا باغبانیان2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : شاهرخ محمدی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZGKC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZGKC

موسیقی رپ ایرانی؛ میدان مردانگی ها و زنانگی های نوپدید

نویسندگان : محمد امین کنعانی1 پریسا صفری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مطالعات احتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : پریسا صفری
کد IOI مقاله : XYZE-ZZHEF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZHEF

دنیاپرستی از منظر نهج البلاغه

نویسندگان : راهله جعفری1 احد سوری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmhconf.com
ارسال کننده : راهله جعفری
کد IOI مقاله : XYZH-ZAGBD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZH-ZAGBD

ضرورت بررسی کتب درسی و تحلیل محتوا در نظام آموزش و پرورش ایران

نویسندگان : عفت امینون1 زهرا شریفی پور2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmhconf.com
ارسال کننده : زهرا شریفی پور
کد IOI مقاله : XYZH-ZAGBE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZH-ZAGBE

طراحی کودکستان با نگاهی به نقش طبیعت در آموزش کودکان

نویسندگان : ابراهیم رزمان1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی صنایع
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مـــدیـــریــــت و مهندسی صنایع
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmi.com
ارسال کننده : ابراهیم رزمان
کد IOI مقاله : XYZK-ZAHBD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZK-ZAHBD

ارائه مدل جامع مؤلفه‌های مدیریت ریسک زنجیره تأمین : رویکرد فراترکیب

نویسندگان : علی محمدی1 پیام شجاعی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مـــدیـــریــــت و مهندسی صنایع
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icmi.com
ارسال کننده : پیام شجاعی
کد IOI مقاله : XYZK-ZBZCE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZK-ZBZCE

پیامدهای اقتصادی مهاجرت فصلی خانوارهای روستایی و تأثیر آن بر رشد جمعیت

نویسندگان : عذرا خورسند1
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icsda.ir
ارسال کننده : عذرا خورسند
کد IOI مقاله : XYAA-ZBDHZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAA-ZBDHZ

شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه فرصت های کارآفرینانه در حوزه گردشگری روستایی- مورد مطالعه: استان البرز

نویسندگان : طیبه نیک رفتار1 رضا محمد کاظمی2 زهرا نصرتی فر3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : توریسم ، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icsda.ir
ارسال کننده : زهرا نصرتی فر
کد IOI مقاله : XYAA-ZBECA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAA-ZBECA

شناسایی الگوی رفتاری محیط‏زیست‏گرایانه مناسب برای پیش‏بینی رفتار صرفه جویی از آب کشاورزان

نویسندگان : معصومه اسلامی1 محمد چیذری2 مسعود بیژنی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
آدرس وب سایت کنفرانس : 2icsda.ir
ارسال کننده : Masoud Bijani
کد IOI مقاله : XYAA-ZBHBD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAA-ZBHBD

تحلیل محتوای کتاب علوم سوم ابتدایی سال 95- 1394 از منظر فعال و یا غیر فعال بودن به روش ویلیام رومی

نویسندگان : آیدا مظاهری1 زهرا دادگری کرمانی2 سبحان محمدی3 پروین سالاری چینه4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم تربیتی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2mahconf.com
ارسال کننده : آیدا مظاهری
کد IOI مقاله : XYAB-ZBKKD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAB-ZBKKD

شناسایی علل اهمال کاری تحصیلی از دیدگاه دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان

نویسندگان : مرتضی منادی1 نیلوفر اسمعیلی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2mahconf.com
ارسال کننده : نیلوفر اسمعیلی
کد IOI مقاله : XYAB-ZCZBC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAB-ZCZBC

صفحه 1 از 68