بررسی مقایسه ای تاثیر شیفت کاری بر سلامت روحی و روانی پرستاران بیمارستان های شهرستان ارومیه

فردانه قلی پور1 علی شریف زاده2 مظفر شریف زاده3

چکیده :
پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه ای نقش شیفت کاری بر سلامت عمومی و روحی و روانی پزشکان و پرستاران بیمارستان های شهر ارومیه اجرا گردیده است. برای این منظور، از بین جامعه 460 نفری پزشکان و پرستاران تعدادی از بیمارستانهای شهر ارومیه، نمونه ای به تعداد 210نفر برطبق جدول مورگان، انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر از نوع علی – مقایسه ای بوده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با روش های آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین سلامت روحی و روانی پزشکان و پرستاران روزکار و شب کار بیمارستان های شهر ارومیه تفاوت معنادار وجود دارد. بطوری که پزشکان و پرستاران روزکار نسبت به پزشکان و پرستاران شب کار از سلامت روحی و روانی بیشتری برخوردار بودند. تاثیر نوبت کاری در سلامت روان تا حدی است که ممکن است نوبت های کاری چرخشی و شبانه اثر منفی و نامطلوبی بر سلامت روان فرد بگذارد و تمام جنبه های زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد. زیرا با بهبود کیفیت خواب در پزشکان و پرستاران می توان انتظار داشت که کیفیت مراقبت های به عمل آمده از بیماران نیز ارتقاء یابد، بنابراین توجه به این امر بسیار ضروری می باشد.
کلمات کلیدی : سلامت روحی و روانی، پزشکان، پرستاران، شیفت کاری


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب شناسی روانی و انتظام اجتماعی
محل انتشار : چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
آدرس وب سایت کنفرانس : asruma4.ir
ارسال کننده : علی شریف زاده
کد IOI مقاله : XKAK-AZZZDD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XKAK-AZZZDD

مقالات مشابه
 1. بررسی تأثیر مجموعه های تفریحی فرهنگی بر ارتقا سلامت روانی جوانان
 2. عوامل کالبدی معماری: نقش آن در فضاهای درمانی و بهبود بیماران
 3. بلند مرتبه سازي در قرن بيست و يكم با توجه به رويكردهاي سلامت و اثر پذيري بر روان و زندگي مردم
 4. سلامت روانی و ورزش در طول عمر
 5. مسئولیت پذیری اخلاقی و صداقت در کار پرستاری
 6. بررسی رابطه هوش معنوی مدیران و سلامت روانی کارکنان و رتبه بندی متغیرها با استفاده از تکنیک AHP فازی
 7. بررسی نیمرخ شخصیتی و آسیب شناسی شخصیتی پرستاران بیمارستان-های تهران
 8. (روش ها تدریس : تأثیر انواع روش‎های تدریس در مدرسه بر یادگیری جامع‎پذیری دانش‎آموزان )
 9. بررسی رابطه بین کیفیت خواب و سبک زندگی با سالمت روان زنان یائسه
 10. بازتاب اعتقادات مذهبی و عملکرد های دینی در افزایش سلامت روان
 11. مقایسه تاثیر درمان های مدیریت استرس و فیزیوتراپی تنفسی با فیزیوتراپی تنفسی بر بهبود شاخص های سلامت روان جانبازان شیمیایی
 12. Design and evaluation of Antibiotic Prophylaxis in Web-based dental continuing education course based on the constructivist
 13. مقایسه و بررسی میزان سلامت روان با گرایش به رنگ‌های تیره و روشن در بین دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور تفت در سال1394 – 1393
 14. خانواده پایدار
 15. تعیین وضعیت سلامت روانی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی استان مازندران
سایر مقالات محل انتشار
 1. الگوی اخلاقی و رفتاری سبک زندگی فاطمی
 2. پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس نشخوار فکری و فرانگرانی در دانش آموزان
 3. اثربخشی آموزش تفکر مثبت بر تنیدگی تحصیلی، کنترل فکر و حرمت خود دانش آموزان دختر
 4. بررسی‌ تاثیر آموزش حضوري در مقایسه‌ با آموزش غیرحضوري بر یادگیري درس ریاضی‌ دانش‌ آموزان پسر کلاس ششم ابتدایی‌
 5. درمان هومیوپاتی و میگرن: مطالعه مروری
 6. مروری بر اثرات استرس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
 7. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین
 8. اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین
 9. مروری بر اثرات استرس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
 10. تاثیر روان درمانی انگیزشی بر کنترل هیجانی دانشجویان در شبکه های مجازی
 11. پیش بینی کیفیت زندگی براساس معنای زندگی و نگرش مذهبی در مادران کودکان کم‌توان ذهنی
 12. نقش هوش اجتماعی در پیش بینی استرس شغلی معلمان ابتدایی
 13. بررسی رابطه بین الگوهای تغذیه‌ای با موفقیت تحصیلی دانش آموزان
 14. نقش تنظیم هیجان و حمایت خانواده در پیش‌بینی اختلال استرس پس از سانحه در پرستاران بخش کرونا بیمارستان امام علی (ع) شهر زاهدان
 15. ارتباط یادگیری مجازی با تحولات آموزشی در سازمان آموزش و پرورش