بومی¬سازی برنامه درسی مدارس و تاثیر آن بر هویت فرهنگی قومی

محبوبه اسکندری راد1 عصمت رسولی2

چکیده :
هدف پژوهش حاضر، تأثیر بومی¬سازی برنامه درسی مدارس در بهبود هویت فرهنگی قومی از دیدگاه متخصصان برنامه¬ریزی استان مازندران سال 94- 1393 است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش انجام گرفتن آن زمینه یابی بود که 148 نفر متخصصان برنامه¬ریزی درسی از جدول کرچسی و مورگان به صورت نمونه گیری طبقه¬ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامة محقق ساخته بود که در مقیاس 5 درجه¬ای گزینه¬ای لیکرت می¬باشد. داده¬ها با استفاده از نرم افزار spss با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف از آزمونهای t تک نمونه¬ای و آزمون¬های مشابه تحلیل شد.یافته¬ها نشان دادند بومی¬سازی برنامه درسی مدارس در بهبود هویت فرهنگی قومی از دیدگاه متخصصان برنامه¬ریزی استان مازندران سال 94- 1393 تاثیر مثبت و معنی¬داری دارد.
کلمات کلیدی : بومی سازی- برنامه درسی- هویت فرهنگی


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : برنامه ریزی درسی و آموزشی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2mahconf.com
ارسال کننده : محبوبه اسکندری راد
کد IOI مقاله : XYAB-ZBKGH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYAB-ZBKGH

سایر مقالات محل انتشار
 1. نقش توسعه پايدار در محيطهاي روستايي حوزه کلانشهرتهران
 2. اثربخشی آموزش ایمن¬سازی روانی در مقابل استرس بر استرس شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر شیراز
 3. بررسی اثر پذیری نگرش دانشجویان نسبت به درس زبان انگلیسی عمومی پس از اجرای طرح تعالی درکلاس
 4. Glossing Practices and Their Impacts on Second Language Vocabulary Learning among Iranian Pre-University Students
 5. بررسی تأثیر مالکیت نهادی و درصد مدیران غیرموظف بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و مدیریت سود
 6. زنان و دختران جهان اسلام ازمنظر آيات قرآن و احاديث پيامبر اسلام (ص)
 7. بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و مقابله با شرایط پراسترس
 8. مقایسه ابراز هیجان و افسردگی در کودکان دارای مادران شاغل و غیرشاغل از طریق تست خانه و درخت و آدم
 9. مقایسه ابراز هیجان و افسردگی در کودکان دارای مادران شاغل و غیرشاغل از طریق تست ترسیم خانواده
 10. مقایسه ابراز هیجان در کودکان دارای مادران شاغل و غیرشاغل از طریق تست ترسیم خانواده و تست خانه و درخت و آدم
 11. ژئوپولیتیک ارتباطات در رسانه های نوین و نقش آن در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
 12. تحلیل کیفی مصاحبه های روایتی زنان سرپرست خانوار از تمایل به ازدواج مجدد و موانع آن (شهر گناباد)
 13. برنامه درسی پنهان
 14. تاثیر روش بدیعه پردازی بر تفکر انتقادی دانش آموزان دختر پایه ششم در درس ادبیات
 15. : بررسي رابطه هوش عاطفي با سازگاري دختران مدرسه راهنمايي سمیه شهرستان کنگاوردر سال 91-90