رابطه عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان

امید سالاری1 دکتر فاطمه شهابی زاده2 دکتر محمد رضا میری3

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بین عزت‌نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان در سال تحصیلی 95-94 انجام شد .روش پژوهش، توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان می باشند که بر اساس نمونه‌گیری تصادفي نسبتی – طبقه‌ای ‎با استفاده از جدول مورگان 183 نفر انتخاب‌ و پرسشنامه ها اجرا گردید. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، شامل پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) و پرسشنامه عزت‌نفس سازمانی پیرس، گاردنر، کامینگز و دان هام (1989) است. براي تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و داده‌ها از روش‌های آمار توصيفي و همچنين از آمار استنباطي نظير ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه به روش گام‌به‌گام با نرم‌افزار spssاستفاده گرديد. یافته ها نشان دادند که: بین عزت‌نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان رابطه معناداری وجود دارد (05/0>p). لذا با توجه به نتايج پژوهش هرچه عزت نفس سازمانی بيشتر شود؛ تعهد سازمانی نیز افزايش مي‌يابد.
کلمات کلیدی : عزت نفس سازمانی، تعهد سازمانی، پژوهش


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : امید سالاری
کد IOI مقاله : XBDK-DCEZC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCEZC

مقالات مشابه
 1. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 2. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 3. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 4. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 5. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 6. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 7. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 8. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 9. بررسی عوامل موثر بر حاشیه نشینی در شهر ارومیه
 10. گردشگری پایدار دراستان ایلام و ارتباط آن با معماری
 11. ارزیابی نقش شورای اسلامی شهر تهران بر ارتقای عملکرد مدیریت شهری
 12. بررسی رفتار لرزه ای بابادبند ضربدری بزرگ تحت اثر زلزله حوزه نزدیک
 13. شبیه‌سازی تأثیر مانع بر حرکت و دبی جریان غلیظ با استفاده از Flow-3D
 14. ارزیابی مکان یابی شهرک مسکونی به منظور دستیابی به توسعه پایدار (نمونه موردی شهرک پارس جنوبی عسلویه)
 15. خلوت و تعامل اجتماعی در مجوعه های مسکونی شهرهای جدید(نمونه موردی: فاز دو شهر جدید پرند)
سایر مقالات محل انتشار
 1. بررسی تاثیر میزان هوش بر بلوغ عاطفی با منطق فازی
 2. بررسی باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی بر عملکرد تحصیلی با منطق فازی
 3. وابستگی دانش آموزان به تلفن همراه (آسیب ها و راهکارها)
 4. تاثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده با منطق فازی
 5. برسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و اهداف پیشرفت با اضطراب امتحان با منطق فازی
 6. بررسي تاثیر شادکامی دانش آموزان دختر بر پیشرفت تحصیلی آنان(مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه زاهدان)
 7. مقایسه طرحواره رهاشدگی،بدبینی و محرومیت هیجانی در بین افراد متاهل دارای تعهد ‏زناشویی و عدم تعهد زناشویی
 8. رابطه عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان
 9. رابطه بین هوش اخلاقی و عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان
 10. پیش بینی بهزیستی روانشناختی کودکان طلاق بر اساس ویژگیهای شخصیتی مادران کودکان طلاق تحت پوشش کمیته امداد
 11. بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه2، با کاربری بالا، پایین و متوسط شبکه‌های مجازی اجتماعی
 12. اثربخشی بازی درمانی بر مشکلات رفتاری و کارکردهای اجرایی دانش آموزان دوره ابتدایی دارای علایم نقص توجه/ بیش فعالی
 13. اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر شیراز
 14. بررسی اثر بخشی رویکرد یکپارچه نگر بر کاهش گرایش به مواد مخدر درمردان متاهل معتاد پس از ترك مواد مخدر
 15. مقایسه ی حوزۀ طرد و بریدگی طرح واره های ناسازگار اولیه در متولدین سه دهه ی 50،60 و 70