بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه2، با کاربری بالا، پایین و متوسط شبکه‌های مجازی اجتماعی

مجتبی فرهمند1 اسماعیل جعفری2 الهام داودی فارسانی3 طیبه شریفی4

چکیده :
هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه2، با کاربری بالا، پایین و متوسط شبکه‌های مجازی اجتماعی شهر فارسان بود. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع علی –مقایسه ای و جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 2، شهر فارسان در سال تحصیلی 94-93 می باشد (کل دانش آموزان 1721 نفر ، 801 دانش آموز پسر و 920 دانش آموز دختر) که براساس محاسبات جدول مورگان برای جامعه آماری 920، حجم نمونه برابر با 276 نفرکفایت می کند. که به صورت تصادفی منظم ، ازبین لیست اسامی دانش آموزان مدارس دخترانه شهر فارسان نمونه مورد نظر انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌های تیپ شناسی مایرز بریگز، و پرسشنامه محقق ساخته کاربری شبکه های مجازی اجتماعی بودند. تحلیل یافته ها نشان داد بین ویژگی‌های شخصیتی (تفکری، احساسی، داوری کننده و ملاحظه کننده) دختران مقطع متوسطه 2 با کاربری بالا، متوسط و پایین تفاوت معنی داری وجود دارد. بین ویژگی‌های شخصیتی (برونگرایی، درونگرایی، حسی و شمی) دختران مقطع متوسطه 2 با کاربری بالا، متوسط و پایین تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین ویژگی های شخصیتی دانش آموزان با توجه به ویژگی های دموگرافیک (سن، معدل، رتبه تولد و ...) تفاوت معنی داری وجود دارد.
کلمات کلیدی : ویژگی های شخصیتی، شبکه‌های مجازی اجتماعی، شخصیت، فارسان


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : الهام داودی فارسانی
کد IOI مقاله : XBDK-DCFDB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCFDB

مقالات مشابه
 1. ارزیابی مولفه های موثر در ایجاد حس تعلق به مکان نمونه موردی شهر اصفهان
 2. : ارزیابی عملکرد منظر و ساختار طبیعی شهر در مقاصد گردشگری مطالعه موردی شهر کلاردشت
 3. بومیسازی تکنولوژی نماهای هوشمند با توجه به اصول هندسه ایرانی
 4. بررسی عوامل افزایش حس تعلق به مکان در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست
 5. راهبرد بهینه سازی تکنولوژی معاصر بر مبنای هندسه ایرانی در راستای حفظ هویت بناهای معاصر
 6. طراحی فضای بازی با توجه به مبانی بازی کودکان
 7. تأثیر ویژگی های شخصیتی معلمان بر انگیزه پیشرفت در بین دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش شیراز سال 94- 93
 8. بررسی رابطه هوش معنوی و صفات شخصیتی با رضایت از زندگی
 9. (ارزیابی برنامه های آموزشی مسئولیت پذیری دانش آموزان
 10. بررسی رابطه منبع کنترل درونی و بیرونی و ویژگی های شخصیتی در افراد معتاد و غیر معتاد شهر استهبان
 11. نماز کامل ترین پاسخ به عالی ترین نیاز انسان است
 12. جایگاه اخلاق در ارزش های سیاسی و حکومتی امام علی (ع) و بررسی آن از دیدگاه کارشناسان سازمان های دولتی شهر کرمانشاه نسبت به مدیران مافوق در سال 94
 13. تحلیل جامعه شناختی پدیده خیانت زنان متاهل
 14. تفاوت جایگاه زنان از دیدگاه علوم انسانی اسلامی وعلوم انسانی غربی
 15. ارتباط بین شیوه های تربیتی والدین با خلاقیت دانش آموزان
سایر مقالات محل انتشار
 1. بررسی تاثیر میزان هوش بر بلوغ عاطفی با منطق فازی
 2. بررسی باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی بر عملکرد تحصیلی با منطق فازی
 3. وابستگی دانش آموزان به تلفن همراه (آسیب ها و راهکارها)
 4. تاثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده با منطق فازی
 5. برسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و اهداف پیشرفت با اضطراب امتحان با منطق فازی
 6. بررسي تاثیر شادکامی دانش آموزان دختر بر پیشرفت تحصیلی آنان(مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه زاهدان)
 7. مقایسه طرحواره رهاشدگی،بدبینی و محرومیت هیجانی در بین افراد متاهل دارای تعهد ‏زناشویی و عدم تعهد زناشویی
 8. رابطه عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان
 9. رابطه بین هوش اخلاقی و عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان
 10. پیش بینی بهزیستی روانشناختی کودکان طلاق بر اساس ویژگیهای شخصیتی مادران کودکان طلاق تحت پوشش کمیته امداد
 11. بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه2، با کاربری بالا، پایین و متوسط شبکه‌های مجازی اجتماعی
 12. اثربخشی بازی درمانی بر مشکلات رفتاری و کارکردهای اجرایی دانش آموزان دوره ابتدایی دارای علایم نقص توجه/ بیش فعالی
 13. اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر شیراز
 14. بررسی اثر بخشی رویکرد یکپارچه نگر بر کاهش گرایش به مواد مخدر درمردان متاهل معتاد پس از ترك مواد مخدر
 15. مقایسه ی حوزۀ طرد و بریدگی طرح واره های ناسازگار اولیه در متولدین سه دهه ی 50،60 و 70