اثربخشی بازی درمانی بر مشکلات رفتاری و کارکردهای اجرایی دانش آموزان دوره ابتدایی دارای علایم نقص توجه/ بیش فعالی

حمیده میرشمسی1 فاطمه صادقی2 مهدیه آزادی3

چکیده :
اختلال نقص توجه ـ بیش فعالی شایع ترین اختلال روانپزشکی در کودکان است که 3 تا 7 درصد کودکان را در مدرسه مبتلا می کند. بنابراین هدف از انجام این مطالعه بررسی بازی درمانی بر مشکلات رفتاری و کارکردهای اجرایی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی منطقه 4 شهر تهران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی منطقه 4 تهران هستند که در سال تحصیلی 1398-1397 مشغول به تحصیل بودند. برای تعیین حجم نمونه ابتدا از بین مدارس ابتدایی منطقه 4 شهر تهران مدرسه «آیت الله طالقانی» با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید سپس از بین دانش آموزان پایه دوم این مدرسه، 20 نفر از آنها که دارای اختلال نقص توجه بر اساس ملاک های تشخیصی DSM-IV بودند با استفاده از روش نمونه¬گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (گروه آزمایش= 10 نفر/گروه کنترل= 10 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه ارزیابی مشکلات رفتاری – هیجانی و مهارت های کودک ( CBCL) و پرسشنامه عصب روانشناختی کانرز بود. برای تحلیل داده ها از دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل کوواریانس) استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریاس نشان داد که روش بازی درمانی بر کارکردهای اجرایی کودکان بیش فعال مؤثر بوده، و باعث افزایش کارکردهای اجرایی آنها شده است (005/0>P). همچنین نشان داد که تاثیر بازی درمانی در کاهش مشکلات رفتاری کودکان مؤثر بوده است (005/0>P). بنابراین استفاده از درمان¬های مبتنی بر این روش‌ برای درمان دانش آموزان مقطع ابتدایی دارای اختلال نقص توجه/بیش فعال پیشنهاد می شود.
کلمات کلیدی : بازی درمانی، مشکلات رفتاری، کارکردهای اجرایی، بیش فعالی


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : فاطمه صادقی
کد IOI مقاله : XBDK-DCFHF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCFHF

مقالات مشابه
 1. بررسی میزان تاب اوری،استقلال طلبی وابهام در کودکان وبزرگسالان بیش فعال درشهرستان گنبد کاووس
 2. اثر بخشی درمان های شناختی رفتاری بر بهبود سازگاری اجتماعی و کاهش علایم در اختلال کم توجهی و بیش فعالی پسران ناحیه چهار شهر اصفهان
 3. بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و اضطرابی در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهرستان نجف آباد در سال تحصیلی91-90
 4. اثربخشی آموزش مدیریت والدین در بهبود شاخص استرس والدین کودکان دارای اختلال نقص‌توجه ـ بیش‌فعالی
 5. The effect of reduce refined sugary foods on concentration and hyperactivity of ADHD children
 6. بررسی عوامل موثر بر اجرای اثربخش طرح ارزشیابی توصیفی در شهرستان مریوان
 7. مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری با درمان رفتاری در کاهش نشانگان بالینی کودکان با اختلال کاستی توجه/ بیش‌فعالی
 8. اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی در دوران کودکی
 9. The efficacy of multi-axial play therapy on Reducing stress in children with dyslexia
 10. آیا درگیری در قلدری سنتی و سایبری، می تواند پیش بینی کننده اختلالات درونی سازی شده و برونی سازی شده در دختران نوجوان باشد؟
 11. بررسی عوانل موثر در ایجاد مشکلات رفتاری کودکان در دانش آموزان شهرستان ارسنجان
 12. پیش بینی اختلالات درونی سازی شده و برونی سازی شده در دختران نوجوان، بر اساس دلبستگی به والدین و همسالان.
 13. تاثیر بازی والدین با کودک در کاهش مشکلات رفتاری و همبستگی خانوادگی در مادران دارای کودک 6تا11سال
 14. اثر بخشی بازی درمانی در کاهش پرخاشگری و تکانشگری نوجوانان
 15. اثر بخشی کتاب‌درمانی تحولی بر مشکلات رفتاری دانش‌آموزان سوم دبستان
سایر مقالات محل انتشار
 1. بررسی تاثیر میزان هوش بر بلوغ عاطفی با منطق فازی
 2. بررسی باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی بر عملکرد تحصیلی با منطق فازی
 3. وابستگی دانش آموزان به تلفن همراه (آسیب ها و راهکارها)
 4. تاثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده با منطق فازی
 5. برسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و اهداف پیشرفت با اضطراب امتحان با منطق فازی
 6. بررسي تاثیر شادکامی دانش آموزان دختر بر پیشرفت تحصیلی آنان(مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه زاهدان)
 7. مقایسه طرحواره رهاشدگی،بدبینی و محرومیت هیجانی در بین افراد متاهل دارای تعهد ‏زناشویی و عدم تعهد زناشویی
 8. رابطه عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان
 9. رابطه بین هوش اخلاقی و عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان
 10. پیش بینی بهزیستی روانشناختی کودکان طلاق بر اساس ویژگیهای شخصیتی مادران کودکان طلاق تحت پوشش کمیته امداد
 11. بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه2، با کاربری بالا، پایین و متوسط شبکه‌های مجازی اجتماعی
 12. اثربخشی بازی درمانی بر مشکلات رفتاری و کارکردهای اجرایی دانش آموزان دوره ابتدایی دارای علایم نقص توجه/ بیش فعالی
 13. اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر شیراز
 14. بررسی اثر بخشی رویکرد یکپارچه نگر بر کاهش گرایش به مواد مخدر درمردان متاهل معتاد پس از ترك مواد مخدر
 15. مقایسه ی حوزۀ طرد و بریدگی طرح واره های ناسازگار اولیه در متولدین سه دهه ی 50،60 و 70