بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی

فاطمه طاهری سیاح1 هانیه اخوت2

چکیده :
در این مقاله سعی شده تا با در نظر گرفتن حالات نفسانی غالب اعم از کودک درون، بالغ درون و والد درون، در وجود کاربر فضا، رنگ مناسب آن فضا شناسایی شود و از این راه به تدارک دستورالعملی کاربردی برای ایجاد رابطه متقابل مؤثر میان انسان و فضا اقدام گردد. هدف اصلی در این تحقیق، بیان اهمیت رنگ در محیط، تأثیرگذاری آن و نحوه انتخاب صحیح آن بر اساس اصول حاکم بر روان و حالات نفسانی انسان بوده است، تا در نتیجه الگویی علمی برای استفاده از رنگ تدوین شود. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش همبستگی است که برای ارزیابی رابطه میان 2 متغیر مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ متغیر مستقل در اینجا حالت نفسانی و متغیر وابسته، نوع رنگ انتخابی می‌باشد. روش جمع آوری اطلاعات نیز به صورت میدانی از طریق تهیه پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای برای آشنایی با مطالعات گذشته این مبحث و تحلیل همبستگی داده‌ها با آزمون آماری پیرسون، با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. با بررسی نتایج به دست آمده از بررسی‌های میدانی می‌توان به این نتیجه رسید که کودک درون و تمایل به رنگ شاد نسبت نزدیکی با هم دارند و همچنین هرگاه فردی در حالت نفسانی اعتدالی خود قرار داشته باشد، تمایل بیشتری به رنگ‌های شاد و روشن که از علایق کودک درون نیز می‌باشد نشان می‌دهد. از بُعدی دیگر می‌توان بیان کرد که با انتخاب رنگ مناسب برای هر فرد می‌توان وی را در دستیابی به حس بهتر که همان اعتدال حالات نفسانی است، رساند و این مهم زمانی حاصل می‌شود که ابتدا شناخت کاربر و سپس تدبیر طراح در کنار هم قرار گیرند و حاصل آن ایجاد حس آرامش و رضایتمندی درونی کاربر فضا و در نهایت ایجاد بستری برای اعتلای روحی و روانی فرد می‌باشد.
کلمات کلیدی : روانشناسی محیطی، حالات نفسانی، رنگ، فضای شخصی، معماری داخلی


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : فاطمه طاهری سیاح
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZZE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZZE

مقالات مشابه
 1. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 2. ارزیابی نقش شورای اسلامی شهر تهران بر ارتقای عملکرد مدیریت شهری
 3. دهکده آرامش بانوان مناطق شمال ایران بارویکردروانشناسی محیط
 4. گونه شناسی معماری آرامگاهی ایران در دوران سلجوقی ، ایلخانی اشاره موردی گنبد علویان همدان
 5. طراحی نمای ساختمان بر اساس الگو معماری ایرانی- اسلامی
 6. بررسی تکنولوژی در صنعت ساختمان و معماری
 7. بررسی میزان تاثیر سایه انداز بر نورروز وارد شده به کلاس
 8. بررسی تاثیر فضای نشیمن در تقویت ارتباط بین افراد خانواده با استفاده از روانشناسی محیط
 9. ارزیابی مولفه های موثر در ایجاد حس تعلق به مکان نمونه موردی شهر اصفهان
 10. بررسی الگوهای فرهنگی و هنری و رهیافتهای هویتی معماری ایرانی-اسلامی در طراحی مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی ایران
 11. نقش حس مکان دربازیابی هویت به مکان های تاریخی (با مطالعه نمونه موردی : بازار سنتی کرمانشاه)
 12. واکاوی انعکاس اندیشه های اسلامی در آثار معماری معاصر ایران
 13. شناسایی زون‌های دگرسانی هیدروترمال و اکسید آهن در برگه یک‌صد هزار دهج با استفاده از داده‌های سنجنده OLI ماهواره‌ لندست 8
 14. ارزیابی آثار زیست محیطی فعالیت های صنعتی منطقه 21 شهر تهران
 15. بررسی حریم و قلمرو در بوجود آمدن نقش خلوت در معماری خانه های سنتی ایران (نمونه موردی : شهرستان بهبهان)
سایر مقالات محل انتشار
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 3. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 4. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 5. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 6. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 7. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 8. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 9. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 10. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 11. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 12. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 13. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
 14. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 15. بررسی برج های خورشیدی در قالب معماری پایدار