بررسی رابطه هوش معنوی مدیران و سلامت روانی کارکنان و رتبه بندی متغیرها با استفاده از تکنیک AHP فازی

علیرضا کریمی1 دکتر حسین شریفی2 دکتر محمد عظیم خدایاری3

چکیده :
روش پژوهش از نوع تحقيقات توصيفي- پيمايشي و از لحاظ هدف، كاربردي مي¬باشد. جامعه آماري تحقيق كاركنان تامین اجتماعی شهر همدان مي¬باشند كه تعداد 150 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و نيز با روش تصادفي طبقه اي به تعداد 108 نفر انتخاب شد. ابزار اندازه¬گيري پرسشنامه 24 گويه¬اي و پرسشنامه 28 گويه¬اي (GHQ-28) مي¬باشد. روشهاي آماري شامل آمار توصيفي و آمار استنباطي (پیرسون) بوده و نتايج بدست آمده در كل نشان داد كه ارتباط معنی¬داری بین هوش معنوي مديران و سلامت روان كاركنان وجود دارد. همچنین تمامی ابعاد هوش معنوی مدیران قادر به افزایش سطح سلامت روان کارکنان بودند. از طرفی به ترتیب ابعاد تولید معنی شخصی، تفکر انتقادی وجودی، آگاهی و توسعه حالت آگاهی بیشترین ارتباط را با سلامت روان کارکنان داشتند. همچنین جهت اولویت بندی متغیرها و مولفه ها از طریق نرم افزار Expert choice با استفاده از تکنیک AHP فازی اولویت بندی شدند. در این روش تعداد 10 نفر از کارشناسان سازمان به عنوان خبرگان انتخاب شدند.
کلمات کلیدی : واژگان كليدي: تکنیک AHP فازی، هوش معنوی، سلامت روان، نرم افزار Expert choice، سازمان تامین اجتماعی


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم رفتاری در مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
ارسال کننده : علیرضا کریمی
کد IOI مقاله : XYZD-ZZEFC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZEFC

مقالات مشابه
 1. بررسی تأثیر مجموعه های تفریحی فرهنگی بر ارتقا سلامت روانی جوانان
 2. بررسی عوامل افزایش حس تعلق به مکان در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست
 3. بلند مرتبه سازي در قرن بيست و يكم با توجه به رويكردهاي سلامت و اثر پذيري بر روان و زندگي مردم
 4. بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان (مطالعه موردی شهروندان خلخال در سال 1394)
 5. بررسی رابطه هوش معنوی و صفات شخصیتی با رضایت از زندگی
 6. (ارزیابی برنامه های آموزشی مسئولیت پذیری دانش آموزان
 7. نقش آموزش كنترل خشم در مقاوم سازي دانش آموزان در برابر اعتياد و سوء مصرف مواد
 8. سلامت روانی و ورزش در طول عمر
 9. بررسی پژوهشی میزان سنجش اثربخشی تحليلی رفتار متقابل با درمان شناختی در بهبود علائم مرضي شكست عاطفي دانشجويان
 10. بررسی رابطه هوش معنوی مدیران و سلامت روانی کارکنان و رتبه بندی متغیرها با استفاده از تکنیک AHP فازی
 11. بررسی رابطه بین کیفیت خواب و سبک زندگی با سالمت روان زنان یائسه
 12. بازتاب اعتقادات مذهبی و عملکرد های دینی در افزایش سلامت روان
 13. رابطه شبکه های مجازی با علائم اضطراب و افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی استان اصفهان
 14. اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر درد مزمن و اضطراب در سالمندان
 15. آرام زیستی،سالم زیستی
سایر مقالات محل انتشار
 1. بررسی جرم شناختی سوء استفاده جنسی از زنان در محیط کار (با تأکید بر حقوق ایران)
 2. A comprehensive meta-analysis of effectiveness of therapeutic interventions to improve the symptoms of autism in Iran (2005-2013)
 3. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و امکانات آموزشی و امکانات نوین آموزشی در پیشرفت تحصیلی مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان شوش دانیال
 4. « خود » شناسی در رویکردهای مختلف (با تاکید بر رویکردهای روان شناختی و دینی-فلسفی)
 5. بررسی میزان آشنایی معلمان مقطع اول دبیرستان با مؤلفه ارزشیابی و کاربرد آن در تدریس دانش آموزان شهرستان آستانه اشرفیه
 6. تاثیر هوشمند سازی مدارس بر افزایش کیفیت تدریس معلمان و نگرش دانش آموزان به یادگیری
 7. اثربخشی آموزش رویکردشناختی رفتاری بر میزان خودکارامدی و منبع کنترل در دانش آموزان دختر
 8. بررسی تأثیر رویکردهای مدیریت دولتی¬نوین به تعهد سازمانی در بانک کشاورزی اصفهان
 9. بررسی ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی و شادکامی در معلمان ابتدایی
 10. بررسي نظام حقوقی اشغال نظامی از منظر حقوق بين‌الملل با تاکید بر جنگ عراق علیه ایران
 11. بررسی رابطه بخشودگی با کمال گرايی معلمان ابتدايی
 12. اصول تربیت دینی از منظر نهج الفصاحه
 13. در جستجوی اثربخشی: بررسی تطبیقی تحلیلی شایستگی‌های اجتماعی در میان معلمان ایران و جهان براساس اسناد بالا دستی
 14. The Effect of Emotionally-Focused Therapy (EFT) on marital adjustment of discord couples
 15. بررسی پیامدهای هیدروپلتیکی بحران آب در منطقه غرب آسیا