مقایسه عملکردهای پنج سیستم مغزی وتغییرات خلقی در زنان یائسه و غیر یائسه شهر اصفهان

بیتا هاشمی1 کریم عسگری2

چکیده :
یائسگی یکی از بحرانی ترین مراحل زندگی زنان است که بدنبال قطع عملکرد تخمدانها و کاهش سطح استروژن ایجاد می شود و یکسری عوارض جسمانی و روانشناختی دارد . تحقیقات عصب روانشناسان نشان داده که عملکرد سیستم عصبی، بواسطه استروژن تحت تاثیر قرار می گیرد. مطالعه حاضر، با هدف مقایسه عملکرد های پنج سیستم مغزی و تغییرات خلقی در زنان یائسه و غیر یائسه شهر اصفهان انجام شد، آزمودنی‌های این پژوهش 200 نفر (100 زن یائسه 45 الی 65 ساله و 100 زن غیر یائسه 20 الی40 ساله) بودند که به روش غیرتصادفی در دسترس از مراکز بهداشتی درمانی مطهری و سجاد، بیمارستان امین و عسگریه انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی از نوع علی _ مقایسه‌ای بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه101 سوالی سیستم‌های مغزی (Brain systems) با ضریب پایایی 89/0 برای ارزیابی عملکردهای پنج سیستم مهم مغزی (لوب پره فرونتال، شکنج سینگولیت، سیستم لیمبیک، هسته‌های قاعده‌ای و لوب تمپورال) و پرسشنامه افسردگی بک با ضریب پایایی 93/0 و اضطراب بک با ضریب پایایی 92/0 برای ارزیابی میزان ابتلا به افسردگی و اضطراب (تغییرات خلقی) در آزمودنی‌ها بودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس تک متغیری،ANOVA و چند متغیری،(MANOVA استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند که بین دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه ازنظرعملکرد های پنج سیستم مهم مغزی (لوب پره فرونتال، شکنج سینگولیت، سیستم لیمبیک، هسته‌های قاعده‌ای و لوب تمپورال) و اضطراب تفاوت معنادار وجود دارد (001/0(P<. اما از نظرافسردگی تفاوت معنادار وجود ندارد (001/0(P>. نتایج نشان داد که عملکرد پنج بخش مهم مغز بعد از یائسگی بدلیل کاهش اثرات حفاظتی استروژن، تحت تاثیر قرار می گیرد و زنان یائسه، اضطراب بیشتری در طی این دوره تجربه می کنند . بنا براین دادن آموزش و آگاهی، در این دوره از زندگی زنان اهمیت دارد.
کلمات کلیدی : سیستم های مغزی، تغییرات خلقی، زنان یائسه، زنان غیر یائسه


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی عمومی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : بیتا هاشمی
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFZZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFZZ

مقالات مشابه
 1. بررسی رابطه بین کیفیت خواب و سبک زندگی با سالمت روان زنان یائسه
 2. مقایسه عملکردهای پنج سیستم مغزی وتغییرات خلقی در زنان یائسه و غیر یائسه شهر اصفهان
 3. تاثیر قرص جینکوبیلوبا و آروماتراپی استنشاقی ترکیبی بر عملکرد جنسی زنان یائسه: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی
 4. A survey of life quality in menopause various stage in menopause women attending the health centers of Karaj
 5. اثرات نویز صوتی با شدت و فرکانس های مختلف بر ارگانیسم موجودات زنده دریایی با بررسی سطح نویز ارسالی سه فروند شناور تجاری در خلیج فارس
 6. بررسی رابطه میان فعالیت سیستم های مغزی – رفتاری و ابراز هیجان با کیفیت رابطه مادر – کودک در مادران دارای کودکان بیش فعال و کودکان عادی
 7. مقایسه سیستم های مغزی- رفتاری، باورهای فرا شناختی و سرسختی روانشناختی در افراد انجام دهنده جراحی زیبایی و عادی
 8. بررسی نقش سامانه های مغزی رفتاری در پیش بینی پریشانی روانشناختی دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر سراب
 9. بررسی نقش مدل ترکیبی سرشت عاطفی هیجانی و سامانه های مغزی رفتاری در پیش بینی پریشانی روانشناختی و اجتناب تجربه ای دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر سراب
 10. Comparison of executive functions, behavioral activation/behavioral inhibition system, and emotion regulation in adolescents with non-suicidal self-injury (NSSI) and normal counterparts
 11. مقایسه حساسیت اضطرابی و سیستم های مغزی رفتاری در بین مردان مبتلا به علائم اختلال وسواسی- جبری و علائم اختلال اضطراب فراگیر
 12. بررسی رابطه کیفیت زندگی با رضایت زناشویی در زنان یائسه شهر زاهدان
 13. نقش سیستم¬های مغزی/رفتاری و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در پیش¬بینی علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنی
 14. مقایسه ی تاب آوری و سیستم های مغزی - رفتاری دانش آموزان دختر دارای رفتارهای پرخطر با همتایان عادی
 15. مقایسه رضایت جنسی ،تصویر بدنی وآسیب پذیری روانی در زنان یائسه و غیر یائسه
سایر مقالات محل انتشار
 1. مقایسه عملکردهای پنج سیستم مغزی وتغییرات خلقی در زنان یائسه و غیر یائسه شهر اصفهان
 2. نقش هوش عاطفی و خودکارآمدی عاطفی در بهزیستی روانشناختی دانشجویان
 3. The Effect of Reflective Journal on the Reading Fluency of Iranian EFL Learners
 4. How the English Education in EFL Classes in Institutes of Iran Would Be and Should Be
 5. Study of the Relationship Between Culture and Learning New Language
 6. The Effect of Teaching Critical Thinking on Iranian EFL Learners Essay Writing
 7. اصحاب کساء در شعر اهل سنت
 8. نقش حکمرانی خوب در کاهش فسادوفقر
 9. تنوعات قومی فرصت یا تهدید
 10. رابطه شبکه های مجازی با علائم اضطراب و افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی استان اصفهان
 11. بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و اضطرابی در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهرستان نجف آباد در سال تحصیلی91-90
 12. Effectiveness of cognitive-behavioral therapy and mindfulness-based cognitive therapy on reduction of distress of patients infected by breast cancer in Martyrs Hospital (AS), Isfahan, Iran
 13. نقد تاریخ طبری
 14. Methodology on quality of life and resilience role on the perseverance of secondary school students
 15. رابطه سبک های تنظیم شناختی هیجان و سبک های مقابله با استرس با رضایت زناشویی در دانشجویان زن