رابطه سبک های تنظیم شناختی هیجان و سبک های مقابله با استرس با رضایت زناشویی در دانشجویان زن

متین زادباقرنیای حقیقی کامل1 مقصود فقیرپور2

چکیده :
چکیده هدف پژوهش بررسی رابطه سبک های تنظیم شناختی هیجان و سبک های مقابله با استرس با رضایت زناشویی در دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی شهر رشت می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگي است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان زن متأهل دانشگاه آزاد رشت، مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 94-93 است که تعداد آنها 1500 نفرمی باشد. حجم نمونه306 نفر است که از طریق جدول مورگان تعیین شده است. روش نمونه گیری بصورت نمونه گیری دردسترس مي باشد. به منظور گرد آوری داده ها از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان(CERQ) ، پرسشنامه مقابله با استرس لازاروس، پرسشنامه رضایت زناشویی(ENRICH) فرم کوتاه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد و عملیات به کمک نرم افزار آماری SPSS انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد مقادير همبستگی بین سبک های تنظیم شناختی هیجان و سبک های مقابله با استرس با رضایت زناشویی بجز فاجعه انگاری، حل مدبرانه مساله و جستجوی حمایت اجتماعی از نظر آماری معنی دار است(05/0>p) . نتایج نشان داد که بین سبک های تنطیم شناختی هیجان و سبک های مقابله با استرس با رضایت زناشویی در دانشجویان زن رابطه وجود دارد.
کلمات کلیدی : واژگان كليدي: تنظیم شناختی هیجان، سبک های مقابله با استرس، رضایت زناشویی


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی عمومی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2ibsconf.com
ارسال کننده : متین زاد باقرنیای حقیقی کامل
کد IOI مقاله : XYZE-ZZFAE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZE-ZZFAE

مقالات مشابه
 1. بررسی رضايت زناشويي و کیفیت زندگی در خانواده های زنان شاغل و خانه دار شهر گرگان
 2. بررسی رضایت زناشویی در زنان و مردان نابارورو مقایسه با زنان و مردان عادی
 3. ارتباط بهزيستي روان شناختي با رضايت زناشويي در دانشجويان متأهل
 4. رابطه سبک های تنظیم شناختی هیجان و سبک های مقابله با استرس با رضایت زناشویی در دانشجویان زن
 5. تحلیل رابطه بین سبک های دلبستگی و ویژگی های پنج گانه شخصیت با رضایت زناشویی
 6. رابطه رضایت جنسی و کیفیت زندگی با رضایت زناشویی در زنان تحصیلکرده شاغل
 7. مقایسه سبک های عشق ورزی ، خودکارآمدی و رضایت زناشویی در زنان شاغل و غیر شاغل
 8. آموزش گروهی با رویکرد رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر رضایت زناشویی زوجین
 9. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT) در رضایت زناشویی در زوجین
 10. The role of family functioning, couples communication patterns and early maladaptive schemas domains in marital satisfaction prediction.
 11. بررسی رابطه هوش معنوی و میزان شادکامی با رضایت زناشویی در بین دبیران زن مقطع متوسطه شاخه فنی و حرفه ای ناحیه 2 کرمان
 12. بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار در پیش بینی رضایت زناشویی در دانشجویان پیام نور شیراز
 13. مشکلات بین شخصی و رضایت زناشویی
 14. رابطه بین رضايت جنسی و مولفه های عشق در دبيران زن متأهل منطقه 3 تهران
 15. اثربخشی اعتیاد به اینترنت(فیس بوک) برعدم رضایت زناشویی زوج های جوان شهرستان دزفول
سایر مقالات محل انتشار
 1. مقایسه عملکردهای پنج سیستم مغزی وتغییرات خلقی در زنان یائسه و غیر یائسه شهر اصفهان
 2. نقش هوش عاطفی و خودکارآمدی عاطفی در بهزیستی روانشناختی دانشجویان
 3. The Effect of Reflective Journal on the Reading Fluency of Iranian EFL Learners
 4. How the English Education in EFL Classes in Institutes of Iran Would Be and Should Be
 5. Study of the Relationship Between Culture and Learning New Language
 6. The Effect of Teaching Critical Thinking on Iranian EFL Learners Essay Writing
 7. اصحاب کساء در شعر اهل سنت
 8. نقش حکمرانی خوب در کاهش فسادوفقر
 9. تنوعات قومی فرصت یا تهدید
 10. رابطه شبکه های مجازی با علائم اضطراب و افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی استان اصفهان
 11. بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری و اضطرابی در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهرستان نجف آباد در سال تحصیلی91-90
 12. Effectiveness of cognitive-behavioral therapy and mindfulness-based cognitive therapy on reduction of distress of patients infected by breast cancer in Martyrs Hospital (AS), Isfahan, Iran
 13. نقد تاریخ طبری
 14. Methodology on quality of life and resilience role on the perseverance of secondary school students
 15. رابطه سبک های تنظیم شناختی هیجان و سبک های مقابله با استرس با رضایت زناشویی در دانشجویان زن