ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان

مهیار کلیائی1 نیما صادق زاده2 حدیث میرزایی3

چکیده :
جنبش معماری در جهت دستیابی به پایداری به دنبال آن است که در یک چشم انداز بلند مدت، نیازها و ارزش های اقتصادی، اثر خنثی زیست محیطی و رضایت انسان و عدالت اجتماعی و زیر ساخت های فرهنگی را بهبود بخشد. از آنجایی که عوامل طبیعی، جغرافیایی و محیطی عواملی هستند که بستر و جایگاه اصلی محیط طرح را تشکیل داده، علاوه بر آن می توانند کلید عناصر و جزئیات طراحی، نظیر مکان، شکل و ساختار و مصالح بومی و غیره را تحت تأثیر خود قرار دهند. یکی از مهم ترین و اساسی ترین مراحل مداخله در سایت، شناخت محیط طرح و اقلیم است. اهمیت تأثیر اقلیم برای طراحی ساختمان هایی با معماری پایدار، انجام مطالعات و پژوهش های جامعی را در این زمینه ایجاب می کند، به ویژه در کشور ایران که تنوع شرایط اقلیمی مشهود است؛ لذا انجام تحقیقات گسترده ای در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است. از این رو پژوهش پیش رو با هدف دستیابی به معماری پایدار و معماری همساز با اقلیم، به شناسایی وضعیت اقلیمی شهر همدان واقع در کشور ایران و تحلیل نیازهای اقلیمی آن از نظر آسایش انسان و کاربرد مصالح ساختمانی در یک پژوهش کاربردی با رویکردی اثبات گرایانه و در یک روش تطبیقی و در یک فرآیند گام به گام به این امر اقدام نموده است و ویژگی های اقلیمی این شهر را با استفاده از شاخص های زیست اقلیمی ساختمانی و گیوانی ، و ماهانی و با استناد به آمار و اطلاعات ایستگاه نوژه شهر همدان در سال های 1999 تا 2013، ارزیابی نموده است. نتایج حاصله نشان داد که آسایش حرارتی در همدان شب هنگام کم بوده و تنها در برخی از ماه ها آسایش حرارتی در روز امکان پذیر می باشد، و پس از ارزیابی اقلیم و آسایش انسان در آن اقدام به ارائه راهکارهایی جهت انطباق معماری با اقلیم این شهر نموده است.
کلمات کلیدی : اقلیم، شاخص، زیست اقلیمی ساختمانی، ماهانی، اوانز، معماری پایدار، همدان


زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2cauconf.com
ارسال کننده : مهیار کلیائی
کد IOI مقاله : XYZA-ZZZZG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZA-ZZZZG

مقالات مشابه
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 3. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 4. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 5. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 6. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 7. بررسی برج های خورشیدی در قالب معماری پایدار
 8. بررسی طـرح پیشنهـادی جلوگیری از افزایـش تـرک در کوله سازه پل قدیمی محمدحسن خان قاجار شهرستان بابل
 9. خلوت و تعامل اجتماعی در مجوعه های مسکونی شهرهای جدید(نمونه موردی: فاز دو شهر جدید پرند)
 10. بررسی و ارزیابی حمل و نقل شهری بر توسعه پایدار شهری
 11. طراحی هتل 4 ستاره بارویکرد انرژی های نو و معماری پایدار
 12. The process of designing an adaptable façade for an office building in Tehran, using diva simulation tool
 13. بررسی تاثیرات اکوتوریسم بر توسعه پایدار روستایی
 14. Abstract: The effect of climate on architecture
 15. بررسی عوامل موثر بر ایجاد حس دلبستگی در کودکان بی¬سرپرست نسبت به محل سکونتشان
سایر مقالات محل انتشار
 1. بام سبز ، معماری پایداری ، و مصالح سبز وکاربرد آن در جهت کاهش مصرف انرژی
 2. یهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان(پنجره دوحداره)
 3. بررسی تأثیر حالات نفسانی کاربر بر انتخاب رنگ در فضای داخلی مسکونی
 4. بررسی عناصر کالبدی در باغ های تخت ایران ؛ مطالعه موردی باغ تخت قصر قجر و باغ شازده ماهان کرمان
 5. ارزیابی آسایش حرارتی اقلیمی براساس شاخص های ماهانی و اوانز و زیست اقلیمی جهت دستیابی به معماری پایدار نمونه مورد مطالعه : شهر همدان
 6. معماري همساز با اقلیم با تاکید بر مجتمع هاي مسکونی
 7. (برنامه ریزی معماری استفاده بهینه از نور روز در کلاس درس مدارس) نمونه موردی:دبستان مجتمع آموزشی هدایت قم
 8. نگاهی به معماری بومی در اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران)
 9. تحلیل و ارزیابی شاخص های پویایی در فضاهای شهری
 10. سیستم ساختمانی ترونکو، روشی نوین در معماری پایدار
 11. A Study on Sediment Settling Pattern in the Reservoir of Shahid Rajaie Dam by Using Observed Data & Empirical Methods
 12. علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام
 13. Investigation of the Seismic Behavior of the Coupled Shear Walls
 14. بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری (نمونه های موردی: میدان های شهر تهران)
 15. بررسی برج های خورشیدی در قالب معماری پایدار