طراحی سیستم دزيمتری محيطی ثابت برای کشف و شناسایی حضور مواد پرتوزا و تشعشات هسته ای در مناطق پرتوی

نویسندگان : فرهام امين شرعي1 مجتبي محمدي2 فاطمه فرامرزي زاده3 مهدي محسني4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : تکنولوژی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com/2nd
ارسال کننده : مجتبی محمدی
کد IOI مقاله : XACC-CEBZZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XACC-CEBZZ

طرح جدید برای گذر از خطا در مزارع بادی مبتنی بر ژنراتور القایی دوتحریکه با قابلیت بهبود ولتاژ لینک DC

نویسندگان : محمدمهدی الهامی1 محمدرضا خلوصی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com/2nd
ارسال کننده : مجتبی محمدی
کد IOI مقاله : XACC-DDCGA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XACC-DDCGA

مکانیابی سلسله مراتبی مراکز خدمات پزشکی اضطراری 4 سطحی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نویسندگان : پریسا الهامی1 مسعود ربانی2 مهدی بشیری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ
آدرس وب سایت کنفرانس : germanconf.com/2nd
ارسال کننده : مجتبی محمدی
کد IOI مقاله : XACC-DDDZB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XACC-DDDZB

نقش و عملکرد سیستم شمارنده متحرک بدون سرنشین طراحی شده در مدیریت بحران شرایط اضطراری پرتوی

نویسندگان : مجتبی محمّدی1 سیدعلی نوریان2 امیرحسین لطفی3 فتانه سادات قریشی4 لیلا جعفری رباط ترکی5 سیدمحمدرضا قریشی6 سجاد طاهری7
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی محیط زیست
محل انتشار : کنگره بین المللی مهندسی، فناوری و نوآوری
آدرس وب سایت کنفرانس : eticong.com/1st
ارسال کننده : مجتبی محمدی
کد IOI مقاله : XBFB-DHAEE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBFB-DHAEE

بررسی و تعیین حدود آستانه مداخله، معیارهای سمیت در حوادث مواد شیمیایی و پرتوی

نویسندگان : مجتبی محمدی1 سیدعلی نوریان2 امیرحسین لطفی3 شهاب انتشاری4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی محیط زیست
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - دانشگاه وریج بروکسل
آدرس وب سایت کنفرانس : 4carse.com
ارسال کننده : مجتبی محمدی
کد IOI مقاله : XBHF-DHGZD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHF-DHGZD

بررسی مهندسی روش های اصول گودبرداری و ایمنی در گود

نویسندگان : مسعود طواف1 مجتبی محمدی2 شهاب انتشاری3 زینب داودی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : علوم مهندسی
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی - پاریس
آدرس وب سایت کنفرانس : parisconf.com
ارسال کننده : مجتبی محمدی
کد IOI مقاله : XCAZ-EGEBH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCAZ-EGEBH

The role of information technology (IT) for adoption of preventive emerging threats, such as Covid-19

نویسندگان : Yousef Qaisari1 Mojtaba Mohammadi2 Zeinab Davoodi3 Mohammad Javad Arshi4
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : نانو تکنولوژی
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی - بلژیک
آدرس وب سایت کنفرانس : eitconf.com/1st
ارسال کننده : مجتبی محمدی
کد IOI مقاله : XECE-GHCKH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XECE-GHCKH

Evaluation and performance of nodelectronic photodiode model BWP34 to the reaction of rays

نویسندگان : mojtabab mohammadi1 Yousef Gheisari2 Zeinab Davoodi3 Shahab Enteshari4 Milad Rostarafi5
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : محیط زیست پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نوین
آدرس وب سایت کنفرانس : setbconf.com/2nd
ارسال کننده : مجتبی محمدی
کد IOI مقاله : XEEB-GKFAG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEEB-GKFAG

Design and implementation to collect the output pulses from the SI-22G sensor due to the interaction of the rays

نویسندگان : Mojtaba Mohammadi1 Ehsan Amiri2 Farham AminSharai3
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : محیط زیست پایدار
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نوین
آدرس وب سایت کنفرانس : setbconf.com/2nd
ارسال کننده : مجتبی محمدی
کد IOI مقاله : XEEB-HAEKE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEEB-HAEKE

Effects and application of high voltage ionization in heavy particles of air and environment

نویسندگان : Mojtaba Mohammadi1 Mohammad Javad Arshi2 Ehsan Amiri3 Yousef Gheisari4 Mohammad Javad Abbasian5 S.Ali Nooriyan6 Shahab Enteshari7
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : محیط زیست پایدار
محل انتشار : پنجمین کنگره بین المللی مهندسی، فناوری و نوآوری
آدرس وب سایت کنفرانس : eticong.com
ارسال کننده : مجتبی محمدی
کد IOI مقاله : XHBE-KDBDB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHBE-KDBDB

Detection and identification of environmental pollution with spectral methods (ECD)

نویسندگان : Mojtaba Mohammadi1 AbbasAli Lotfi2 Milad Rosta Rafi3 Mohammad Javad Abbasian4 Hossein Azizi5 Zainab Davodi6 Leila Jafari robattorki7
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : محیط زیست پایدار
محل انتشار : پنجمین کنگره بین المللی مهندسی، تکتولوژی و علوم کاربردی
آدرس وب سایت کنفرانس : etas2023.com
ارسال کننده : مجتبی محمدی
کد IOI مقاله : XHHA-KDGHG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHHA-KDGHG

Methods of analyzing data output from artificial intelligence for cancer diagnosis

نویسندگان : Erfan Jamshidian1 Sepehr Enteshari2 Elias Karimzadeh3 Mobina Shokrallahi4 Fatima Amini5 Sayed Ali Nourian Najafabadi6 Mojtaba Mohammadi7
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : هوش مصنوعی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نوین
آدرس وب سایت کنفرانس : setbconf.com
ارسال کننده : مجتبی محمدی
کد IOI مقاله : XHCC-KEGED
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHCC-KEGED

Studies of deep learning methods in artificial intelligence to analyze and identify cancer cells

نویسندگان : Erfan Jamshidian1 Sepehr Enteshari2 Elias Karimzadeh3 Fatima Amini4 Mobina Shokrallahi5 Sayed Ali Nourian Najafabadi6 Mojtaba Mohammadi7
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : هوش مصنوعی
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نوین
آدرس وب سایت کنفرانس : setbconf.com
ارسال کننده : مجتبی محمدی
کد IOI مقاله : XHCC-KEGEE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHCC-KEGEE

Studies and investigation of the effects of ultraviolet rays on the eyes

نویسندگان : Sepehr Shojaei1 Mojtaba Mohammadi2
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : علوم انسانی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : مجتبی محمدی
کد IOI مقاله : XHFK-KGFFG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFK-KGFFG

Strategic management of artificial intelligence in defense systems and future weapons

نویسندگان : Mojtabi Mohammadi1 Hossein Azizi2 Mohammad Javad Abbasian3 Ehsan Amiri4 Shahab Enteshari5
زبان مقاله : انگلیسی
محور مقاله : مدیریت
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
آدرس وب سایت کنفرانس : icrhema.com
ارسال کننده : مجتبی محمدی
کد IOI مقاله : XHFK-KHZZB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XHFK-KHZZB

صفحه 1 از 2