بررسی باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی بر عملکرد تحصیلی با منطق فازی

نویسندگان : فریبرز جباری فرد1 عذرا خدایی2 ایران کیانپور3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : ایران کیانپور
کد IOI مقاله : XBDK-DBGBA
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DBGBA

صفحه 1 از 1