اثربخشی بازی درمانی بر مشکلات رفتاری و کارکردهای اجرایی دانش آموزان دوره ابتدایی دارای علایم نقص توجه/ بیش فعالی

نویسندگان : حمیده میرشمسی1 فاطمه صادقی2 مهدیه آزادی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : فاطمه صادقی
کد IOI مقاله : XBDK-DCFHF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCFHF

اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر شیراز

نویسندگان : سوسن دیده دار1 فاطمه صادقی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : فاطمه صادقی
کد IOI مقاله : XBDK-DCGAK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCGAK

صفحه 1 از 1