بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه2، با کاربری بالا، پایین و متوسط شبکه‌های مجازی اجتماعی

نویسندگان : مجتبی فرهمند1 اسماعیل جعفری2 الهام داودی فارسانی3 طیبه شریفی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : روانشناسی
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : الهام داودی فارسانی
کد IOI مقاله : XBDK-DCFDB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DCFDB

بررسی ارکان جرم پولشویی در حقوق ایران

نویسندگان : مهدی جمشیدیی فارسانی1 مجتبی فرهمند2 الهام داودی فارسانی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : سبك زندگي و حمايت‌هاي اجتماعي
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : الهام داودی فارسانی
کد IOI مقاله : XBDK-DDBCD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DDBCD

تأثیر قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 درجمعیت کیفری زندان

نویسندگان : حمیدرضا حیدری1 مجتبی فرهمند بروجنی2 اسماعیل جعفری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : سبك زندگي و حمايت‌هاي اجتماعي
محل انتشار : اولین کنفرانس روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
آدرس وب سایت کنفرانس : iscps.ir
ارسال کننده : الهام داودی فارسانی
کد IOI مقاله : XBDK-DEKBE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBDK-DEKBE

چالش های پیش گیری چند نهادی مواد مخدر با توجه به قانون پیشگیری از وقوع جرم

نویسندگان : اسماعیل جعفری فارسانی1 حمید رضا حیدری2 مجتبی فرهمند3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : پیشگیری انتظامی از آسیب های اجتماعی
محل انتشار : دومین همایش آسیب های اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : asibuma.ir/2nd
ارسال کننده : الهام داودی فارسانی
کد IOI مقاله : XBHC-DKEDF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHC-DKEDF

آسیب شناسی اجتماعی و پیشگیری بر مواد مخدر

نویسندگان : مهدی جمشیدی فارسانی1 اساعیل جعفری فارسانی2 مریم نقدی دور رباطی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مطالعات تطبیقی در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی
محل انتشار : دومین همایش آسیب های اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : asibuma.ir/2nd
ارسال کننده : الهام داودی فارسانی
کد IOI مقاله : XBHC-EZDAK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHC-EZDAK

چالش های اجتماعی چند نهادی و نقش سواد رسانه ای در پیشگیری از وقوع جرم

نویسندگان : مجتبی فرهمند1 سجادالهی2 مهران بهمن3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مطالعات تطبیقی در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی
محل انتشار : دومین همایش آسیب های اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : asibuma.ir/2nd
ارسال کننده : الهام داودی فارسانی
کد IOI مقاله : XBHC-EZEDZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHC-EZEDZ

بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی نوجوانان سارق شهرستان فارسان

نویسندگان : اسماعیل جعفری1 مریم نقدی2 محمدرضاسیاهپور3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : محور آزاد
محل انتشار : دومین همایش آسیب های اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : asibuma.ir/2nd
ارسال کننده : الهام داودی فارسانی
کد IOI مقاله : XBHC-EZFFC
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHC-EZFFC

چالش های پیش گیری چند نهادی مواد مخدر با توجه به قانون پیشگیری از وقوع جرم

نویسندگان : اسماعیل جعفری1 حمید رضا حیدری2 مریم نقدی3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مطالعات و آسیب های اجتماعی
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
آدرس وب سایت کنفرانس : iscpsy.com
ارسال کننده : الهام داودی فارسانی
کد IOI مقاله : XBKG-EABAZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBKG-EABAZ

بررسی و مقایسه سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه2، با کاربری بالا، پایین و متوسط شبکه‌های مجازی اجتماعی

نویسندگان : الهام داودی فارسانی1 طیبه شریفی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : آسیب های نوپدید ( ماهواره و شبکه های مجازی...)
محل انتشار : دومین همایش آسیب های اجتماعی
آدرس وب سایت کنفرانس : asibuma.ir/2nd
ارسال کننده : الهام داودی فارسانی
کد IOI مقاله : XBHC-EBEHF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XBHC-EBEHF

صفحه 1 از 1