طراحی‌خانه امن بانوان کرمانشاه

نویسندگان : بهنام شیرویه زاد1 هدی جوشن2 محمدجواد شیرویه زاد3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
آدرس وب سایت کنفرانس : icdu.ir
ارسال کننده : بهنام شیرویه زاد
کد IOI مقاله : XCZG-EFCGB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCZG-EFCGB

تاثیر اندیشه های ایرانی بر فرم گیری معماری ایرانی اسلامی

نویسندگان : بهنام شیرویه زاد1 هدی جوشن2 محمد جواد شیرویه زاد3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری در آسیا
آدرس وب سایت کنفرانس : tuica2020.com
ارسال کننده : بهنام شیرویه زاد
کد IOI مقاله : XCBE-EFGZG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XCBE-EFGZG

نقش معماری در دادگاه متاثر از روانشناسی محیط

نویسندگان : بنت الهدی ایزدی کاهکش1 بهنام شیرویه زاد2 پیمان قدمی3 آرش شیرویه زاد4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری
محل انتشار : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - آمستردام
آدرس وب سایت کنفرانس : 5carse.com
ارسال کننده : بهنام شیرویه زاد
کد IOI مقاله : XDCD-EHDDB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDCD-EHDDB

بررسی مفهوم مقرنس در معماری اسلامی و تاثیر آن بر مساجد دوره صفویه و روند تغییرات آن ازصفویه و قاجار تا پهلوی

نویسندگان : بهنام شیرویه زاد1 بنت الهدی ایزدی کاهکش2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : icacu.ir
ارسال کننده : بهنام شیرویه زاد
کد IOI مقاله : XDZC-FZKFD
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDZC-FZKFD

بررسی تاثیرنظریه های روان شناسی و مولفه های روانشناسی محیط و ایجاد سر زندگی در طراحی مرکز تخصصی بازپروری معتادین

نویسندگان : پیمان قدمی1 سامان اسکندری2 پژمان بهزادنیا3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری ( کلیه گرایش ها)
محل انتشار : کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
آدرس وب سایت کنفرانس : icacu.ir
ارسال کننده : بهنام شیرویه زاد
کد IOI مقاله : XDZC-FCDBH
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDZC-FCDBH

بررسی ارتقاء معماری پایدار، در ایران

نویسندگان : لیلا قاسمیان1 پروین بازگیر2 طاهره علی اکبری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ششمین کنفرانس پژوهش در علوم و مهندسی / علوم مهندسی
محل انتشار : ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
آدرس وب سایت کنفرانس : 6icrsie.com
ارسال کننده : بهنام شیرویه زاد
کد IOI مقاله : XDHE-FHZAK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDHE-FHZAK

معماری پایدار و ساختمان های هوشمند در اقلیم سرد و کوهستانی

نویسندگان : سوسن کریمی پور1 پیمان قدمی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ششمین کنفرانس پژوهش در علوم و مهندسی / علوم مهندسی
محل انتشار : ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
آدرس وب سایت کنفرانس : 6icrsie.com
ارسال کننده : بهنام شیرویه زاد
کد IOI مقاله : XDHE-FKKDF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDHE-FKKDF

رتبه بندی عوامل اجتماع پذیر مستتر در باغ ایرانی و چگونگی کاربست آن در فضاهای شهری

نویسندگان : پیمان قدمی1 رضوان مرادی مطلق2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ششمین کنفرانس پژوهش در علوم و مهندسی / علوم مهندسی
محل انتشار : ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
آدرس وب سایت کنفرانس : 6icrsie.com
ارسال کننده : بهنام شیرویه زاد
کد IOI مقاله : XDHE-FKKDG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDHE-FKKDG

بررسی مبانی ارتباط معماری و موسیقی و تاثیر آن در طراحی تالار موسیقی

نویسندگان : پیمان قدمی1 نیلوفر بهمنی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : ششمین کنفرانس پژوهش در علوم و مهندسی / علوم مهندسی
محل انتشار : ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
آدرس وب سایت کنفرانس : 6icrsie.com
ارسال کننده : بهنام شیرویه زاد
کد IOI مقاله : XDHE-FKKGZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XDHE-FKKGZ

برررسی تاثیرات مولفه های جغرافیایی انسانی و طبیعی معماری قلعه زیویه

نویسندگان : پیمان قدمی1 پژمان بهزادنیا2 سامان اسکندری3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری
محل انتشار : ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : 6carse.com
ارسال کننده : بهنام شیرویه زاد
کد IOI مقاله : XEAK-GDEFF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEAK-GDEFF

مفهوم حیاط در ساماندهی خانه های سنتی تهران(دوره قاجار)

نویسندگان : پیمان قدمی1 رضوان مرادی مطلق2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی معماری
محل انتشار : ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی - آلمان
آدرس وب سایت کنفرانس : 6carse.com
ارسال کننده : بهنام شیرویه زاد
کد IOI مقاله : XEAK-GDEFG
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEAK-GDEFG

طراحی خانه موسیقی با رویکرد شهر خلاق موسیقی در شهر سنندج

نویسندگان : بابک خورشیدی1 گلاله اورک بختیاری2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : چهارمین کنگره عمران،معماری وشهرسازی آسیا/ مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
آدرس وب سایت کنفرانس : 7icrsie.com
ارسال کننده : بهنام شیرویه زاد
کد IOI مقاله : XEDC-HBFDK
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEDC-HBFDK

طراحی آپارتمان مسکونی پلکانی سبز با رویکرد بهره گیری از انرژی های پاک

نویسندگان : پیمان قدمی1 سیامک غلامی بابانی2
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : چهارمین کنگره عمران،معماری وشهرسازی آسیا/ مهندسی معماری و توسعه پایدار
محل انتشار : هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
آدرس وب سایت کنفرانس : 7icrsie.com
ارسال کننده : بهنام شیرویه زاد
کد IOI مقاله : XEDC-HBFEZ
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XEDC-HBFEZ

بررسی تزئینات معماری از دیدگاه حکمت هنر اسلامی

نویسندگان : میثم ملک نیا1 مهدی شریفی2 علی ایمانی مطلق3
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : هشتمین کنفرانس پژوهش در علوم و مهندسی / علوم مهندسی
محل انتشار : هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
آدرس وب سایت کنفرانس : 8icrsie.com
ارسال کننده : بهنام شیرویه زاد
کد IOI مقاله : XGFC-KAEZB
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFC-KAEZB

برسی نقش رنگ در فضاهای آموزشی و تاثیر آن در ارتقای یادگیری و خلاقیت دانش آموزان (نمونه موردی: مدرسه ابتدایی شهید کاظم یوسفوند)

نویسندگان : میثم ملک نیا1 علی ایمانی مطلق2 امین عمرانی3 نسیم رفیعی4
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : هشتمین کنفرانس پژوهش در علوم و مهندسی / علوم مهندسی
محل انتشار : هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
آدرس وب سایت کنفرانس : 8icrsie.com
ارسال کننده : بهنام شیرویه زاد
کد IOI مقاله : XGFC-KAFAF
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XGFC-KAFAF

صفحه 1 از 2