بررسی وضعیت تابعیت کودکان حاصل از باروری های نوین از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

بررسی وضعیت تابعیت کودکان حاصل از باروری های نوین از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی2

1) دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق ومعارف اسلامی،گرایش حقوق خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد کرمان ،ایران
2) دکتری فقه و حقوق اسلامی ، استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد کرمان ، ایران

محل انتشار : سومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ(germanconf.com)
چکیده :
تولید مثل و ادامه نسل یکی از اهداف مهم در ازدواج است.در صورت عدم بارداری زوجین برای دستیابی به این خواسته فطری خود به درمان ناباروری پرداخته و در این راستا از روش های نوین باروری استفاده می نمایند . سؤالی که در ذهن زوج های نابارور درباره کودکان آزمایشگاهی مطرح می شود این است که وضعیت این کودکان چگونه است؟ هدف از این پژوهش بررسی تابعیت کودکان حاصل از باروری های نوین از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران انجام گرفته است . روش تحقیق از نوع توصیفی_ تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات آن کتابخانه می باشد.در نهایت با بررسی این موضوع در فقه امامیه و حقوق ایران به این نتیجه رسیدیم که از دیدگاه فقه امامیه این کودکان به لحاظ نسب به صاحبان اسپرم و تخمک ملحق شده و تابعیت آنها را کسب می کنند. و از دیدگاه حقوقی نیز در ایران قانونگذاری خاصی در این زمینه انجام نگرفته است و قواعد عمومی تابعیت در این خصوص اعمال می شود که در مواردی حتی ممکن است تابعیت طفل با زوجین اهداگیرنده متفاوت باشد .
کلمات کلیدی : تابعیت باروری های نوین فقه امامیه حقوق ایران