کیفیت بخشی و بهبود آموزش مطلوب در تشخیص و کاربرد -ِ ربط و ( ی ) میانجی

کیفیت بخشی و بهبود آموزش مطلوب در تشخیص و کاربرد -ِ ربط و ( ی ) میانجی

اکرم بهمیاری1 نیره عوض پور2 محبوبه محمدی3 خاتون جعفری4

1) آموزگار پایه ابتدایی
2) آموزگار پایه ابتدایی
3) آموزگار پایه ابتدایی
4) آموزگار پایه ابتدایی

محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو(pcesconf.com)
چکیده :
پژوهش حاضر به صورت کیفی از نوع درس پژوهی با عنوان استفاده از روش تدریس فرایندی در آموزش تشخیص و کاربرد –ِ ربط و (ی ) میانجی در عبارات جفت کلمه ای در پایه ی اول ابتدایی اجرا شده است . جمع آوری اطلاعات از طریق استفاده از تجربیات آموزگاران پایه اول و دوم ، مشاهده تدریس آموزگاران و همچنین مطالعه سایر کتب و مقالات مرتبط و استفاده از نکات مهم آنها انجام شد . طی دو مرحله تدریس ، موضوع بررسی شد که در تدریس اول به دلیل کم بودن فعالیت دانش آموزان و همچنین استفاده کم از وسایل کمک آموزشی ، نتیحه مورد نظر به دست نیامد که با نظر ناظرین و همکاران شرکت کننده در طرح، اصلاحاتی در طرح درس انجام شد . در تدریس دوم از وسایل کمک آموزشی جدید و خلاق مانند نرم افزار کاربردی برای دانش آموزان ، ساخت ماکت مربوط به درس دریا و ایجاد دهکده بازی و همچنین بازی با مکعب ها و پازل ها برای ساخت عبارات جفت کلمه ای کمک گرفته شد تا مفهوم درس بهتر منتقل شود. واژگان كليدي: درس پژوهی ، یادگیری ، -ِ ربط ، ( ی ) میانجی
کلمات کلیدی : واژگان كليدي: درس پژوهی یادگیری -ِ ربط ( ی ) میانجی