بررسی وضعیت حضانت کودکان حاصل از باروری‌های نوین از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

بررسی وضعیت حضانت کودکان حاصل از باروری‌های نوین از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

سمیرا مظفری لقا1 محمود آقاجانی2

1) کارشناس ارشد حقوق خانواده ، گروه حقوق و معارف اسلامی ، واحد کرمان ، دانشگاه آزاداسلامی ، کرمان ، ایران
2) دکتری فقه و حقوق اسلامی ، استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمان ، ایران

محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی دانشگاه رستوک _آلمان(www.acbconf.com)
چکیده :
یکی از مهم‌ترین موضوعات برای زوجین در طول زندگی مشترک داشتن فرزند است. که اصلی‌ترین عامل اختلاف زناشویی ناباروری زوجین می‌باشد. توسعه روش‌های جدید باروری منجر به درمان ناباروری در زوج‌ها و تحکیم بنیاد خانواده شده است. استفاده از این نوع روش‌ها، یک سری پرسش‌های فقهی و حقوقی ازجمله موضوع حضانت این کودکان را در ذهن زوجین استفاده‌کننده ایجاد می‌کند. هدف از این پژوهش، بیان دیدگاه‌های فقه امامیه و حقوق ایران در مورد وضعیت حضانت کودکان حاصل از باروری‌های نوین است. و در آن به بررسی این موضوع که چه کسی مسئولیت حضانت این کودکان را بر عهده دارد پرداخته‌ایم. روش پژوهش از نوع توصیفی _ تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات آن کتابخانه‌ای و از نوع فیش‌برداری از منابع موجود است.
کلمات کلیدی : حضانت باروری‌های نوین فقه امامیه حقوق ایران